Chiến lược kinh doanh

Đào tạo Chuyên gia đấu thầu

Đào tạo Chuyên gia đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005 của Quốc hội, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản liên quan. […]