• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Article Index
Tr?m m?i l?i khi có website riêng
4. Ph?c v? khách hàng hi?u qu?
5. Thu hút s? quan tâm c?a dân chúng
6. Công b? thông tin vào b?t k? th?i gian nào
7. ?? bán hàng hóa
8. Gi?i thi?u s?n ph?m sinh ??ng
9. V??n t?i m?t th? tr??ng dân chúng có thu nh?p cao
10. Tr? l?i các câu h?i th??ng g?p
11. Gi?i quy?t thông tin n?i b?
12. M? r?ng ra th? tr??ng qu?c t?
13. H́nh thành d?ch v? 24 gi?
14. Thay ??i thông tin hi?n th?i 1 cách nhanh chóng
15. Cho phép b?n ti?p nh?n thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng
16. Th? nghi?m d?ch v? và s?n ph?m m?i trên th? tr??ng
17. Ph??ng ti?n truy?n thông linh ho?t
18. Ti?p c?n m?t th? tr??ng c?a gi?i tr? và mang tính giáo d?c
19. Ti?p c?n m?t th? tr??ng có tính chuyên nghi?p
20. Ph?c v? t?i th? tr??ng ??a ph??ng
All Pages

 Vi?c ti?p c?n ???c dù ch? 1% nhóm khách hàng này c?ng là 1 thành công c?a doanh nghi?p. ?ó là m?t ph?n không nh? c?a c?ng ??ng xă h?i, hăy cho h? bi?t r?ng b?n quan tâm t?i vi?c ph?c v? c? c?ng ??ng này, b?n c?n ph?i có m?t trên m?ng Internet. B?n nên bi?t r?ng, ??i th? c?nh tranh c?a b?n c?ng ?ang làm nh? v?y.

1. Thi?t l?p s? hi?n di?n
Có x?p x? 300 tri?u ng??i trên th? gi?i ?ă truy c?p vào m?ng Internet và s? l??ng này không ng?ng ???c t?ng lên hàng ngày. Vi?c ti?p c?n ???c dù ch? 1% nhóm khách hàng này c?ng là 1 thành công c?a doanh nghi?p.
?ó là m?t ph?n không nh? c?a c?ng ??ng xă h?i, hăy cho h? bi?t r?ng b?n quan tâm t?i vi?c ph?c v? c? c?ng ??ng này, b?n c?n ph?i có m?t trên m?ng Internet. B?n nên bi?t r?ng, ??i th? c?nh tranh c?a b?n c?ng ?ang làm nh? v?y. 
2. T?n d?ng hoàn toàn các c? h?i ti?p xúc
Nhi?u khi công vi?c kinh doanh ???c hi?u m?t cách ??n gi?n là giao ti?p v?i khách hàng. M?i doanh nhân khôn ngoan ??u hi?u r?ng: "Bí quy?t thành công không n?m ? ch? nh?ng ǵ b?n bi?t mà chính là ? ch? b?n bi?t t?i nh?ng khách hàng nào". Các doanh nhân ??u mu?n t?n d?ng các cu?c g?p g? thông th??ng thành công vi?c kinh doanh có l?i và vi?c trao danh thi?p là m?t vi?c ???c coi tr?ng trong quá tŕnh này. Nh?ng ?i?u ǵ s? x?y ra khi doanh nghi?p c?n ph?i g?p g? hàng ngàn, th?m chí hàng tri?u ??i tác làm ?n, li?u các doanh nghi?p có th? ti?p xúc cùng m?t lúc v?i t?t c? các khách hàng. ?i?u này có th? ???c gi?i quy?t h?t s?c ??n gi?n, t?i m?i lúc, m?i n?i, m?i th?i ?i?m thông qua các trang Web trên m?ng Internet.
Khi b?n mu?n t?o các trang thông tin, qu?ng cáo, có th? b?n s? ??ng chúng trên m?c qu?ng cáo, trang vàng, nh?ng th?i gian s? làm cho b?n ph?i tính l?i. V́, làm th? nào ?? khách hàng quan tâm có th? liên h? ???c ngay v?i b?n? Ph??ng th?c thanh toán trong m?i d?ch v? s? nh? th? nào? Qu?ng cáo trang vàng s? khó kh?n trong vi?c này v́ ?ây v?n ch? là m?t lo?i ph??ng ti?n truy?n thông có kho?ng cách. Trong th?i ??i hi?n nay, các thông tin ?̣i h?i ph?i nhanh chóng h?n và mang tính ?a chi?u h?n. Internet s? giúp b?n làm ???c ?i?u ?ó thông qua nh?ng trang thông tin ???c duy tŕ liên t?c 24/24 gi? trong ngày và 07 ngày trong tu?n. Khách hàng có th? xem thông tin v? doanh nghi?p c?a b?n b?t k? lúc nào h? mu?n, th?m chí ngay c? khi b?n ?ang ng?.

Công ngh? Internet s? mang l?i cho doanh nghi?p c?a b?n nhi?u cách h?n ?? ph?c v? khách hàng. Li?u b?n có ?? ??i ng? nhân viên tr?c ?i?n tho?i ?? ti?p nh?n các yêu c?u c?a khách hàng v? cung c?p thông tin d?ch v? mà h? c?n? Li?u khách hàng có th? t? ??ng tra c?u vào c? s? d? li?u, t́m ki?m các thông tin v? d?ch v? b?n ?ang ti?n hành mà h? mu?n không? T?t c? ?i?u này khách hàng có th? là ???c 1 cách ??n gi?n và nhanh chóng thông qua chính Website c?a doanh nghi?p b?n.

B?n khó mà thuy?t ph?c ???c các t?p chí ??ng bài v? vi?c b?n khai tr??ng m?t c?a hàng m?i nh?ng b?n l?i có th? thuy?t ph?c ???c h? ??ng bài nêu tên Website c?a b?n v́ trang Web ?ó m?i và có nhi?u ?i?u thú v?. V?i các thông tin nh? v?y, b?t k? ng??i s? d?ng Internet nào c?ng có th? truy c?p vào Website ?? t́m hi?u v? doanh nghi?p c?a b?n và có th? tr? thành khách hàng ti?m n?ng.

N?u b?n c?n ph?i công b? các tài li?u tr??c lúc n?a ?êm th́ s? nh? th? nào? Gi? s? ?ó là tin kh?n c?p, công b? các gi?i th??ng c?a ch??ng tŕnh khuy?n m?i,... N?u b?n g?i các tin này t?i các ṭa so?n báo th́ b?n s? g?p ph?i tr? ng?i v? th?i gian: Thông tin c?a b?n ch? ???c phát hành cùng v?i gi? phát hành c?a báo và không th? thay ??i sau khi báo ?ă ???c phát hành. V?i Internet, b?n hoàn toàn có th? thay ??i tin t?c m?i cho Website c?a doanh nghi?p trong ṿng vài giây ??ng h?, nh?ng thông tin m?i nh?t s? ???c c?p nh?t và s? ???c chuy?n t?i nh?ng ng??i mong ??i mà không ph?i qua b?t k? ng??i ??a tin nào.

Internet ?em l?i cho doanh nghi?p c?a b?n m?t c? h?i l?n ?? b?n có th? bán hàng hóa. S? phát tri?n c?a Internet trên toàn th? gi?i kéo theo s? ra ??i và m? r?ng c?a m?t th? tr??ng khách hàng m?i ??y ti?m n?ng - c?ng ??ng ng??i s? d?ng Internet. Li?u b?n có nên ch?n ch? khi mà các ??i th? c?nh tranh trong kinh doanh c?a b?n ?ang d?n t?ng b??c thâm nh?p và chi?m l?nh th? ph?n trên Internet?

N?u s?n ph?m c?a b?n là nh?ng chi?c máy th́ khách hàng s? th?c s? b? thuy?t ph?c khi nh́n th?y nó ho?t ??ng ra sao. Internet m? ra cho b?n nhi?u cách th?c ?? gi?i thi?u s?n ph?m th?t sinh ??ng t?i khách hàng thông qua Website b?ng h́nh ?nh, âm thanh, các ?o?n phim ng?n, ?i?u này s? khi?n các khách hàng ti?m n?ng s? ??n v?i b?n nhi?u h?n, không m?t quy?n sách gi?i thi?u nào có th? làm ???c nh? v?y.

S? l??ng ng??i tham gia vào m?ng Internet có th? t?o ra m?t th? tr??ng s?n có ?ông ??o nh?t. Nh?ng ng??i s? d?ng Internet th??ng là nh?ng ng??i có tŕnh ?? h?c v?n, có hi?u bi?t và ??a v? ?n ??nh, thu nh?p cao trong xă h?i. Chính v́ v?y, ti?p c?n ???c và chi?m l?nh th? tr??ng khách hàng này là ?i?u mà b?t k? doanh nghi?p kinh doanh nào c?ng mong mu?n ??t ???c.

B?t k? ng??i tr?c ?i?n tho?i nào trong công ty b?n c?ng ??u nói r?ng h? dùng ph?n l?n th?i gian c?a ḿnh ?? tr? l?i các câu h?i g?n nh? gi?ng nhau. ?ó là nh?ng câu h?i mà các khách hàng mu?n h?i tr??c khi h? giao d?ch v?i b?n. ??a nh?ng câu h?i này lên Website s? giúp b?n lo?i b? ???c nh?ng rào ch?n ??i v?i công vi?c kinh doanh và gi?i phóng b?t th?i gian cho nhân viên tr?c ?i?n tho?i.

Các nhân viên bán hàng l?u ??ng có th? c?n nh?ng thông tin c?p nh?t t?ng phút ?? giúp h? bán hàng c?ng nh? giúp cho vi?c kinh doanh luôn ?n ư. N?u b?n bi?t thông tin ǵ c?n thi?t, b?n có th? ??a chúng lên 1 Website riêng. V?i m?t cu?c truy c?p Internet thông qua ?i?n tho?i n?i h?t, nhân viên bán hàng c?a doanh nghi?p b?n ? b?t k? n?i ?âu trên th? gi?i s? nh?n ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t mà không ph?i tr? c??c phí ???ng dài và nh?ng nhân viên ? v?n pḥng không b?n r?n thêm.

V?i vi?c kinh doanh thông th??ng b?n không th? g?i th?, ?i?n tho?i hay ph? bi?n các quy ??nh t?i t?t c? m?i khách hàng ti?m n?ng trên th? tr??ng th? gi?i, nh?ng v?i Website b?n có th? h?i tho?i tr?c ti?p v?i khách hàng qu?c t? nh? là v?i m?t khách hàng trong n?i h?t. Khi doanh nghi?p c?a b?n có các v?n pḥng ??i di?n ? n??c ngoài, h? s? truy c?p vào ngu?n thông tin c?a v?n pḥng trong n??c v?i chi phí ph?i tr? vh? b?ng m?t cu?c ?i?n tho?i g?i n?i h?t.

Chúng ta không ph?i lúc nào c?ng có nh?ng công vi?c cùng chung m?t l?ch tŕnh. Công vi?c kinh doanh là kh?p m?i lúc, m?i n?i ch? không ph?i ch? là th?i gian ? công s?. Khi công vi?c kinh doanh gi?a Châu Âu và Châu Á ?ang th?c hi?n th́ s? khác bi?t v? th?i gian s? là ?i?u c?n tr? l?n. Các Website s? ph?c v? khách hàng và các ??i tác c?a b?n 24/24 gi? trong ngày, 07/07 ngày trong tu?n. Thông tin có th? ???c khách hàng l?a ch?n theo nhu c?u và các thông tin mà h? coi là quan tr?ng, chính ?i?u này s? ??a b?n d?n ??u trong cu?c c?nh tranh ngay c? khi b?n ? ngoài v?n pḥng làm vi?c.

Có nh?ng thông tin b? thay ??i tr??c khi nó ???c in ra. Và b?n s? có m?t ??ng gi?y t? có c?ng nh? không có giá tr? l?n l?n nhau. Các ?n ph?m ?i?n t? có th? thay ??i theo nhu c?u c?a b?n mà không c?n ??n gi?y t?, bút m?c hay hóa ??n. B?n c̣n có th? g?n Website c?a doanh nghi?p v?i 1 c? s? d? li?u mà b?n có th? thay ??i bao nhiêu l?n trong 1 ngày c?ng ???c tùy theo yêu c?u. Ch?ng có gi?y t? nào có th? giúp b?n th?c hi?n ???c s? n?ng ??ng ?ó.

V?i Website b?n có th? yêu c?u thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng ngay l?p t?c khi h? ?ang ghé th?m Website c?a doanh nghi?p b?n. ?i?u này giúp b?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u th?i gian và ti?n b?c ?? ho?ch ??nh các chi?n l??c qu?ng cáo và kinh doanh trên c? s? nh?ng thông tin n?m b?t ???c t? phía khách hàng mà không ph?i m?t thêm kho?n chi nào n?a. Câu tr? l?i c?a khách hàng ???c ??a lên Website ngay khi khách hàng t́m hi?u s?n ph?m và ???c chuy?n l?p t?c t?i ??a ch? e-mail c?a b?n.

Khi ??a ra m?t s?n ph?m m?i trên th? tr??ng, ?i?u mà t?t c? các doanh nghi?p ph?i làm là qu?ng cáo và gi?i thi?u s?n ph?m ?ó. V?i các ph??ng pháp qu?ng cáo truy?n th?ng, ?ây s? là m?t công ?o?n r?t t?n kém và ?̣i h?i kinh phí l?n. Nh?ng n?u b?n gi?i thi?u, qu?ng cáo s?n ph?m m?i trên Website c?a doanh nghi?p b?n, b?n s? bi?t r?ng có th? ch? ??i ǵ t? nh?ng khách hàng truy c?p vào Website, h? chính là th? tr??ng ít t?n kém nh?t mà b?n v??n t?i. H? c̣n có th? cho b?n bi?t h? ngh? ǵ v? s?n ph?m c?a b?n 1 cách nhanh nh?t, d? dàng nh?t v?i m?t chi phí ít h?n b?t k? th? tr??ng nào mà b?n v??n t?i.

Ngày nay, Internet ???c ?ánh giá là h? th?ng truy?n d?n chuyên nghi?p nh?t b?i v́ s?n ph?m chính c?a nó là các thông tin ???c ti?p c?n m?t cách d? dàng, nhanh chóng và r? ti?n. T?t c? các ?n ph?m ???c truy?n trên Internet ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n b?i v́ các công vi?c ??u ???c th?c hi?n trong môi tr??ng k? thu?t s? t? r?t nhi?u ngu?n thông tin cung c?p. T?t c? nh?ng công vi?c này th?c hi?n m?t cách d? dàng thông qua các trang Web trên chính Website c?a doanh nghi?p b?n.

 

 


? h?u h?t các tr??ng ??i h?c ??u ?ă cho sinh viên ti?p c?n vào Internet, gi?i h?c sinh ph? thông s? t?ng b??c làm quen và s? d?ng d?ch v? Internet trong nhi?u n?m t?i. Nhu c?u v? sách v?, trang ph?c th? thao, các khóa h?c, th?i trang tr? và r?t nhi?u th? khác s? tr? thành nhu c?u ?a d?ng c?a th? tr??ng trên Internet. Th?m chí ngay c? khi áp d?ng d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? trên m?ng và tu?i th? trung b́nh có ph?n t?ng lên th́ s? t?ng tr??ng c?a khu v?c th? tr??ng tu?i d??i 25 v?n ti?p t?c.

 

 


M?ng Internet không ??n thu?n ch? là nh?ng máy tính mà nó c̣n là n?i m?i ng??i có th? mua bán, trao ??i b?t k? th? ǵ t? chi?c bàn ch?i ?ánh r?ng, các tác ph?m ngh? thu?t cho ??n các bài h?c ti?ng Anh,... V?i 70 tri?u ng??i s? d?ng th??ng xuyên và s? l??ng ng??i s? d?ng t?ng lên hàng ngày, thông tin kinh doanh c?a b?n có th? ???c gi?i thi?u cho m?t s? l??ng ng??i r?t l?n.

 


Chúng ta ?ă nói v? s?c m?nh c?a vi?c ph?c v? nhu c?u trên th? tr??ng qu?c t? thông qua Internet, nh?ng c̣n khu v?c th? tr??ng ? ngay ??a ph??ng c?a b?n th́ sao? Câu tr? l?i là: chính khách hàng trong ??a ph??ng b?n thông qua các ho?t ??ng marketing, h? s? bi?t t?i Website, truy c?p thông tin trên Internet và mang l?i l?i nhu?n cho công ty b?n. Cho nên dù công ty ???c ??t ? ?âu th́ thông qua m?ng Internet, nh?ng khách hàng ti?m n?ng v?n bi?t ??n b?n và b?n c?ng s? s?n sàng ph?c v? h?