• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

N?u b?n c?n ph?i công b? các tài li?u tr??c lúc n?a ?êm th́ s? nh? th? nào? Gi? s? ?ó là tin kh?n c?p, công b? các gi?i th??ng c?a ch??ng tŕnh khuy?n m?i,... N?u b?n g?i các tin này t?i các ṭa so?n báo th́ b?n s? g?p ph?i tr? ng?i v? th?i gian: Thông tin c?a b?n ch? ???c phát hành cùng v?i gi? phát hành c?a báo và không th? thay ??i sau khi báo ?ă ???c phát hành. V?i Internet, b?n hoàn toàn có th? thay ??i tin t?c m?i cho Website c?a doanh nghi?p trong ṿng vài giây ??ng h?, nh?ng thông tin m?i nh?t s? ???c c?p nh?t và s? ???c chuy?n t?i nh?ng ng??i mong ??i mà không ph?i qua b?t k? ng??i ??a tin nào.