• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Công ngh? Internet s? mang l?i cho doanh nghi?p c?a b?n nhi?u cách h?n ?? ph?c v? khách hàng. Li?u b?n có ?? ??i ng? nhân viên tr?c ?i?n tho?i ?? ti?p nh?n các yêu c?u c?a khách hàng v? cung c?p thông tin d?ch v? mà h? c?n? Li?u khách hàng có th? t? ??ng tra c?u vào c? s? d? li?u, t́m ki?m các thông tin v? d?ch v? b?n ?ang ti?n hành mà h? mu?n không? T?t c? ?i?u này khách hàng có th? là ???c 1 cách ??n gi?n và nhanh chóng thông qua chính Website c?a doanh nghi?p b?n.