• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Các nhân viên bán hàng l?u ??ng có th? c?n nh?ng thông tin c?p nh?t t?ng phút ?? giúp h? bán hàng c?ng nh? giúp cho vi?c kinh doanh luôn ?n ư. N?u b?n bi?t thông tin ǵ c?n thi?t, b?n có th? ??a chúng lên 1 Website riêng. V?i m?t cu?c truy c?p Internet thông qua ?i?n tho?i n?i h?t, nhân viên bán hàng c?a doanh nghi?p b?n ? b?t k? n?i ?âu trên th? gi?i s? nh?n ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t mà không ph?i tr? c??c phí ???ng dài và nh?ng nhân viên ? v?n pḥng không b?n r?n thêm.