• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Article Index
Tr?m m?i l?i khi có website riêng
4. Ph?c v? khách hàng hi?u qu?
5. Thu hút s? quan tâm c?a dân chúng
6. Công b? thông tin vào b?t k? th?i gian nào
7. ?? bán hàng hóa
8. Gi?i thi?u s?n ph?m sinh ??ng
9. V??n t?i m?t th? tr??ng dân chúng có thu nh?p cao
10. Tr? l?i các câu h?i th??ng g?p
11. Gi?i quy?t thông tin n?i b?
12. M? r?ng ra th? tr??ng qu?c t?
13. H́nh thành d?ch v? 24 gi?
14. Thay ??i thông tin hi?n th?i 1 cách nhanh chóng
15. Cho phép b?n ti?p nh?n thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng
16. Th? nghi?m d?ch v? và s?n ph?m m?i trên th? tr??ng
17. Ph??ng ti?n truy?n thông linh ho?t
18. Ti?p c?n m?t th? tr??ng c?a gi?i tr? và mang tính giáo d?c
19. Ti?p c?n m?t th? tr??ng có tính chuyên nghi?p
20. Ph?c v? t?i th? tr??ng ??a ph??ng
All Pages

 Vi?c ti?p c?n ???c dù ch? 1% nhóm khách hàng này c?ng là 1 thành công c?a doanh nghi?p. ?ó là m?t ph?n không nh? c?a c?ng ??ng xă h?i, hăy cho h? bi?t r?ng b?n quan tâm t?i vi?c ph?c v? c? c?ng ??ng này, b?n c?n ph?i có m?t trên m?ng Internet. B?n nên bi?t r?ng, ??i th? c?nh tranh c?a b?n c?ng ?ang làm nh? v?y.

1. Thi?t l?p s? hi?n di?n
Có x?p x? 300 tri?u ng??i trên th? gi?i ?ă truy c?p vào m?ng Internet và s? l??ng này không ng?ng ???c t?ng lên hàng ngày. Vi?c ti?p c?n ???c dù ch? 1% nhóm khách hàng này c?ng là 1 thành công c?a doanh nghi?p.
?ó là m?t ph?n không nh? c?a c?ng ??ng xă h?i, hăy cho h? bi?t r?ng b?n quan tâm t?i vi?c ph?c v? c? c?ng ??ng này, b?n c?n ph?i có m?t trên m?ng Internet. B?n nên bi?t r?ng, ??i th? c?nh tranh c?a b?n c?ng ?ang làm nh? v?y. 
2. T?n d?ng hoàn toàn các c? h?i ti?p xúc
Nhi?u khi công vi?c kinh doanh ???c hi?u m?t cách ??n gi?n là giao ti?p v?i khách hàng. M?i doanh nhân khôn ngoan ??u hi?u r?ng: "Bí quy?t thành công không n?m ? ch? nh?ng ǵ b?n bi?t mà chính là ? ch? b?n bi?t t?i nh?ng khách hàng nào". Các doanh nhân ??u mu?n t?n d?ng các cu?c g?p g? thông th??ng thành công vi?c kinh doanh có l?i và vi?c trao danh thi?p là m?t vi?c ???c coi tr?ng trong quá tŕnh này. Nh?ng ?i?u ǵ s? x?y ra khi doanh nghi?p c?n ph?i g?p g? hàng ngàn, th?m chí hàng tri?u ??i tác làm ?n, li?u các doanh nghi?p có th? ti?p xúc cùng m?t lúc v?i t?t c? các khách hàng. ?i?u này có th? ???c gi?i quy?t h?t s?c ??n gi?n, t?i m?i lúc, m?i n?i, m?i th?i ?i?m thông qua các trang Web trên m?ng Internet.
Khi b?n mu?n t?o các trang thông tin, qu?ng cáo, có th? b?n s? ??ng chúng trên m?c qu?ng cáo, trang vàng, nh?ng th?i gian s? làm cho b?n ph?i tính l?i. V́, làm th? nào ?? khách hàng quan tâm có th? liên h? ???c ngay v?i b?n? Ph??ng th?c thanh toán trong m?i d?ch v? s? nh? th? nào? Qu?ng cáo trang vàng s? khó kh?n trong vi?c này v́ ?ây v?n ch? là m?t lo?i ph??ng ti?n truy?n thông có kho?ng cách. Trong th?i ??i hi?n nay, các thông tin ?̣i h?i ph?i nhanh chóng h?n và mang tính ?a chi?u h?n. Internet s? giúp b?n làm ???c ?i?u ?ó thông qua nh?ng trang thông tin ???c duy tŕ liên t?c 24/24 gi? trong ngày và 07 ngày trong tu?n. Khách hàng có th? xem thông tin v? doanh nghi?p c?a b?n b?t k? lúc nào h? mu?n, th?m chí ngay c? khi b?n ?ang ng?.