Thu?t ng? trong s?n xu?t TVC ( Tivi commercial )

hoàn thi?n TVC. 
?ôi khi ch? là chuy?n l?i tho?i (l?i b́nh) t? ngôn ng? b?t k? sang ngôn ng? Vi?t. ( Adaptation )

Client: Khách hàng ??t qu?ng cáo.

Agency: Công ty th?c hi?n các d?ch v? qu?ng cáo theo ??n ??t hàng.

Producer: Nhà s?n xu?t. Ng??i này là ??i di?n c?a Production House làm vi?c v?i Agency và Client. Ng??i này mà ?au là c? tàu b? c?. Vai tṛ c?c k? quan tr?ng.

Director: ??o di?n. ? phim tr??ng, ông này là vua. Theo em bi?t th́ ??o di?n phim qu?ng cáo ch? có quư ông l?ch lăm ch? không th?y quư bà sành ?i?u.

Director Treatment: X? lư góc máy c?a ??o di?n. T? k?ch b?n c?a Agency, Director s? phát tri?n góc máy quay sao cho ??p và hi?u qu? nh?t. Công vi?c này ph?i ???c s? ch?p thu?n c?a Creative Director và Client tr??c khi ti?n hành quay phim.

Director Reel: Các tác ph?m c?a Director do Production House gi?i thi?u ?? Agency và Client ch?n ai b? ai ??o di?n cho TVC.

Director of Photography (DOP)/ Cameraman: Ng??i chuy?n t?i ư t??ng trên gi?y c?a agency và ti?ng la hét c?a Director thành nh?ng th??t phim ??y ngh? thu?t, ??m cá tính.

Art Director/ Set Designer: Ng??i ch? ??o m? thu?t và d?ng c?nh cho phim. H? hô bi?n m?t ngôi nhà hoang thành toà lâu ?ài, làm phép cho khung c?nh tr? nên lung linh, long lanh, l?p lánh d??i b?u tr?i ??y sao.

Music Composer-Sound Engineer-Sound Designer: tèng téng teng. Ng??i so?n nh?c cho phim. S?c-lô không c?n bác này.

Hair, Make-up: Ngh? s? t?o h́nh cho mái tóc, khuôn m?t, bi?n ??p thành x?u, bi?n x?u thành t?, bi?n hoa nhài thành hoa h?u, bi?n hoa h?u thành hoa ǵ… tu? b?n t??ng t??ng.

Talent/ Extra Talent/ Background Talent: Di?n viên chính/ ph?/ qu?n chúng. Thù lao gi?m d?n t??ng ?ng v?i vai di?n.

Voice Talent: Ng??i l?ng ti?ng. “Không dùng Viagra cho em bé có thai và ng??i già cho con bú” ho?c nh?ng câu g?n gi?ng nh? v?y. ?? tu?i làm voice talent là t? 6 tháng tu?i ??n 60 tu?i, tu? k?ch b?n.

Target Audience: ??i t??ng c?a phim qu?ng cáo hay b?n xem ?ài. Là em, là bác, là n?i ngo?i hai bên.

Concept: Ư t??ng ch? ??o. M?t concept có th? phát tri?n ra hàng tri?u tri?u k?ch b?n khác nhau. Ví d? nh? “Ch? có th? là Heineken” h?t n?m này qua n?m khác.

Storyboard: K?ch b?n qu?ng cáo ???c phát ho? thành h́nh v?, miêu t? chi ti?t cho t?ng c?nh quay. ??n ?o?n nào th́ ?n, ??n lúc nào th́ u?ng, ??n khúc nào th́ l?n ?ùng ra ch?t.

Shooting Board: Là b?n phát tri?n chi ti?t ??n t?ng giây c?a Storyboard. ?ây là ph?n vi?c c?a Director. (M? ngo?c gi?i thích thêm cho kh?i l?n t?n. Trong Storyboard th? t? các c?nh là 1-2-3-4-5-6-7-8-9, th́ ? Shooting Board, các c?nh có th? thay ??i 2-4-6-3-5-7… Bi?t chi hông? Ph?i quay cho h?t c?nh trên b? r?i m?i chuy?n camera xu?ng ru?ng.)

Shooting: Là quay phim, quay phim là shooting.

Location: ??a ?i?m quay. Có th? trên tr?i, có th? ??a ng?c. Có th? ? Lâm Gia Trang, có th? là “C?n Da L?p”. Ti?n nào c?nh ?ó.

Casting: Công tác tuy?n ch?n di?n viên. N??c t?ng l?c c?n siêu nhân, d?u g?i ??u c?n gái ??p. Sunsilk c?n Hà H?, ZDA c?n các bác.

Pre/ Post/ Production: Ti?n k?/ H?u k?. Gi?i thích ḷng tḥng nh?u nhăo ?ôi khi không b?ng ví von. Là ?i ch? và trang trí (không n?u) món ?n TVC.

Production: Là quá tŕnh xào, n?u, h?m, ninh,… mi?n chín là ???c.

Pre Production Meeting (PPM): Là cu?c h?p thân t́nh gi?a nh?ng con ng??i xa l? t́m ??n nhau ?? b?n m?t m?t l?i bao g?m client, agency, producer và director. Th??ng tr??c ngày quay t? m?t ??n hai ngày.

SFX/ Sound Effects/ Special Effects: K? x?o âm thanh hay hi?u ?ng ??c bi?t. Ti?ng rao, ti?ng rên, ti?ng n? và nhi?u ti?ng ??ng linh tinh khác. Các bác ??o di?n Vi?t (không ph?i dân quay qu?ng cáo chuyên nghi?p) s? d?ng “SFX” r?t linh ho?t và chuyên nghi?p. K?ch b?n c̣n n?m trên gi?y, cho m?t ti?ng rao the thé. Phim ?ang trong giai ?o?n casting th́ ca bài ca bi rên. ??n lúc công chi?u, n? m?t phát vào ?o?n k?t cho khán gi? t?nh d?y ra v?.

Computer Graphic Animation (CG): T? này em không bi?t d?ch nh? th? nào cho v?n toàn, làm không khéo tr? thành tinh d?ch gia th́ b? bu. Có th? hi?u là cách bi?n hoá trên máy tính làm cho h́nh ?nh nh?y múa vui m?t. S? ti?n ??t vào ?ây khá l?n.

Off-Line: Là t? ng? có ngh?a TVC ?ă quay xong nh?ng ch?a x? lư nhi?u, ch? c?t ráp ??n gi?n ?? ki?m tra, nh?n feedback t? phía agency và client. ?ây là giai ?o?n xu?t thô.

On-Line: H́nh ?nh, âm thanh, l?i tho?i ?ă nh?p m?t, s?n sàng ?em phát sóng hay d? thi tranh gi?i. ?ây là giai ?o?n xu?t tinh.

On-Air: TVC ?ang phát sóng hay ?ang ch?y.

Off-Air: TVC ng?ng phát sóng hay ng? ?ông (có th? ng? luôn).

Budget: Là t?ng s? ti?n Client ph?i chu?n b? ?? chi cho TVC.

Theo zda.vn

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website