• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Gi?i thi?u chung:

Giúp khách hàng t? ??ng c?p nh?t thông tin t? h? th?ng các trang báo l?n cho phép ??ng t?i l?i mà không m?t th?i gian qu?n tr?. Trang tin t?ng h?p c?a quư khách luôn ??y ?? và ng?p ?p thông tin khi t?t c? các ngu?n tin t?t nh?t ??n v?i website b?n.

Th? vi?n kh?ng l? và t? ??ng c?p nh?t. M?i các các tham kh?o ph?n m?m Robot News và tính n?ng c?a ph?n m?m do TDS Tech mang l?i cho b?n

 

??i t??ng s? d?ng chính:

·         Các trang tin t?ng h?p mà ???c t?o ra b?i Công ty th?i ??i s? áp d?ng cho ho?t ??ng báo chí thông tin;

·         Các h? th?ng báo ?i?n t?, t?p chí ?i?n t? m?i c?a khách hàng là các T?p chí gi?y.

·         Hăy khai thác ?i?n t? ?? bi?t giá tr? c?a Không gian ph?ng trong báo chí;

 

Các ch?c n?ng:

H? th?ng bao g?m nh?ng ch?c n?ng chính sau:

·         Qu?n tr? n?i dung thông tin (CMS)

·         Khai thác n?i dung thông tin

·         Thu th?p thông tin t? ??ng

·         Qu?n lư quy tŕnh ??ng tin lên website

·         Qu?n tr? h? th?ng ng??i dùng

·         Qu?n tr? c?u trúc website theo cài ??t có s?n;

·         Tham kh?o website: http://docbao.benhthan.com

Giá tr? s? d?ng khi dùng Robot News

 

·         V?i thi?t k? tùy bi?n, h? th?ng CMS có th? m? r?ng và tích h?p hi?u qu? v?i các h? th?ng khác.

·         Kh? n?ng tích h?p các ?ng d?ng web, t?o nên m?t h? th?ng th?ng nh?t

·         H? tr? RSS mang l?i kh? n?ng t?o và ph? bi?n các ngu?n d? li?u m?t cách d? dàng.

·         H? tr? ti?ng Vi?t theo chu?n Unicode, giao di?n thân thi?n, t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i s? d?ng.

·         Công ngh? AJAX giúp h? th?ng ti?n d?ng và linh ho?t h?n, t?ng tính t??ng tác v?i ng??i s? d?ng.

·         C? ch? t́m ki?m m?nh giúp t́m toàn b? n?i dung thông tin trên h? th?ng.

·         Quy tŕnh biên t?p thông tin ???c thi?t k? ??ng giúp cho h? th?ng có th? ph?c v? cho  các m?c ?ích khác nhau, ?a d?ng hóa lo?i h́nh s? d?ng.

·         Kh? n?ng phân quy?n ng??i dùng, nhóm ng??i dùng c? th?, d? qu?n lư.

·         T??ng tác c?c l?n v?i ng??i s? d?ng nó.

 

Các modul c?a m?t website và trang tin t?ng h?p báo chí v?n ??y ?? n?u khách có nhu c?u:

 

Qu?ng cáo

AD- MODUL

-         Admin có th? ??ng các qu?ng cáo.

-         Qu?n lư các qu?ng cáo ?ă ??ng.

-         Xác ??nh cách hi?n th? và v? trí hi?n th? theo b?n design.

Ph?n h?i

F MODUL: FeedBack

Admin có th? qu?n lư và thay ??i thông tin v? h? tr? online.

B?n tin n?i b?

New letter

 ???c t́m ki?m trong toàn b? h? th?ng c? s? d? li?u

-          T?i ?u hóa code

-          SEO

-          Là module c?n thi?t, ???c s? d?ng k?t h?p v?i nhi?u module khác trong h?u h?t các website. Search Engine h? tr? ng??i s? d?ng trong vi?c t́m ki?m n?i dung thông tin nhanh chóng và chính xác.

-          T́m trong website theo th?i gian, t? khoá…

-          Cho phép t́m ki?m trên t?ng b?ng c? s? d? li?u.

-          Cho phép t́m ki?m trong ph?m vi website c?a b?n ho?c ???c nhúng vào nhi?u seach engine nh? Google, Yahoo… liên k?t ??n các website khác.

-          Giúp ng??i qu?n tr? t́m ki?m các thông tin t? nhi?u website ?? c?p nh?t vào c? s? d? li?u c?a ḿnh.

TDS Tech

-          T??ng tác

-          T??ng tác v?i Yahoo, Google, Facebook, Tiwer……

-          T?o ra s? n?i k?t v?i nhi?u m?ng xă h?i và công c? truy?n thông.

-           

TDS Tech

-          Pay-Online

-          Là h? th?ng thanh toán tr?c tuy?n cho khách hàng.

-          H́nh th?c thanh toán có th? b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n, Visa Card, Master Card… v?i ?? b?o m?t cao d?a trên c? ch? b?o m?t ?a t?ng, ??m b?o gi? bí m?t t?i ?u thông tin c?a khách hàng.

TDS Tech

-          Ph?n Quy?n

-          Cho phép phân quy?n cho t?ng ng??i qu?n tr?  c?p d??i;

-          Có th? t?o cho các qu?n tr? viên trên toàn qu?c;

-          Phân quy?n duy?t bài tr??c khi cho hi?n th?;

TDS Tech

-          H? th?ng tài li?u

-          Có th? áp d?ng h? th?ng nh? m?t ph?n m?m t??ng tác gi?a các ??i lư trong toàn qu?c v? áp d?ng nh?t th? hóa nh?n di?n th??ng hi?u;

-          Có th? truy?n t?i toàn b? nh?n di?n t?i khách hàng và nhân viên, chi nhánh b?ng quy?n qu?n lư limit (gi?i h?n)

-          Có th? ??ng t?i tài li?u b?o m?t c?a m?i riêng các doanh nghi?p trong h? th?ng;

-          Có th? t? ??ng l?u t?i tài li?u t? các h? th?ng m?c ??nh ??t s?n trong ph?n m?m website do chúng tôi cung c?p. 

TDS Tech

-          Ngôn ng?

-          -         Công ngh? TWEB không h?n ch? ngôn ng?  có th? ??t theo yêu c?u c?a khách. Tuy theo ngôn ng? mà báo thêm giá cho khách hàng.