• D? án tiêu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n pḥng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trên bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : Ư ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ư Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoài tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u là ǵ - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CÁO PHONG CÁCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i pháp th??ng hi?u: 49 ngày lên r?ng nh?n ?n, ??ng Lê Nguyên V? t́m ǵ? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban hang truc tuyen                                Ban hang truc tuyen                                 Ban hang truc tuyen                                     Ban hang truc tuyen

 • Website hi?n th? danh m?c S?n ph?m ???c phân chia theo các th? lo?i khác nhau
 • Cung c?p báo giá cho khách hàng và ??i lư?
 • Cung c?p kênh thông tin h? tr? tr?c tuy?n cho khách hàng?
 • Thi?t k? m? thu?t chuyên nghi?p
 • Cung c?p thông tin chi ti?t v? s?n ph?m cho khách hàng: Tên s?n ph?m, Giá s?n ph?m , H́nh s?n ph?m, Thông tin mô t? chi ti?t , các thu?c tính c?a s?n ph?m n?u có
 • Cho phép khách hàng ??t hàng qua m?ng và cung c?p ph??ng th?c thanh toán và v?n chuy?n cho khách hàng?

N?I DUNG CH?C N?NG:

STT

Tên Module

Mô t? ch?c n?ng

1

Qu?n lư tài kho?n
(UM-WEB)

Là module qu?n lư h? th?ng tài kho?n c?a ng??i s? d?ng giúp cho toàn b? website ho?t ??ng an toàn và hi?u qu?

 • (UM-WEB)  cung c?p form ?? ng??i s? d?ng ??ng kư tài kho?n t?i website, bao g?m các m?c user name, password và các m?c khác ?i?n thông tin c?n thi?t. (UM-WEB) ??m b?o tính b?o m?t cao cho nh?ng tài kho?n ?ă ??ng kư thông qua h? th?ng password management. H? th?ng này s? mă hóa password và t? ??ng khoá tài kho?n khi password h?t h?n s? d?ng.
 • M?i tài kho?n ??ng nh?p ???c l?p m?t h? s? giúp ng??i qu?n tr? d? dàng theo dơi, qu?n lư c̣n ng??i s? d?ng có th? thêm b?t, s?a ch?a các thông tin v? ḿnh sau khi ?ă ??ng kư làm thành viên.
 • (UM-WEB) cung c?p h? th?ng ki?m tra báo cáo toàn b? các thông tin liên quan ??n vi?c ??ng nh?p tài kho?n c?a ng??i s? d?ng, ??a ra các tr? giúp c?n thi?t cho vi?c ??ng nh?p ??ng th?i giúp h? d? dàng qu?n lư tài kho?n c?a ḿnh.
 • Cho phép ng??i qu?n tr? phân quy?n s? d?ng thành nhi?u nhóm khác nhau: nhóm ng??i dùng b́nh th??ng, nhóm ng??i dùng ??ng kư là thành viên, nhóm ng??i dùng là ng??i qu?n tr? h? th?ng. M?i nhóm có quy?n khác nhau khi truy c?p thông tin, download tài li?u ho?c th?c hi?n các thao tác qu?n tr? h? th?ng…
 • Ng??i qu?n tr? ???c quy?n qu?n lư, ki?m tra toàn b? thông tin, s?p x?p, thêm b?t, s?a ??i ho?c xoá b? các tài kho?n ?ă ??ng kư.

2

 Trang Tin t?c + S?n ph?m m?i ( NM- WEB – News Manager ): trang ??ng

-         Module cung c?p kh? n?ng so?n th?o và ??ng t?i bài vi?t lên website d? dàng, tr?c quan và hi?u qu?.

Các tính n?ng dành cho ng??i qu?n tr?:

-         NM - WEB cho phép liên t?c c?p nh?t thông tin m?i, s?a ch?a ho?c xoá b? các thông tin ?ă ??ng.

-         Có th? t?o ra s? l??ng danh m?c không h?n ch? ?? t? ch?c, qu?n lư tin khi s? l??ng tin bài quá l?n.

-         Tin bài có th? so?n th?o b?ng ngôn ng? HTML sau ?ó ???c nhúng vào liên k?t v?i các website khác ?? giao l?u hay trao ??i link liên k?t v?i nhau.

-         Có th? s? d?ng h? th?ng t́m ki?m c?a NM- WEB ?? t́m ki?m các tin bài m?i sau ?ó l?u vào c? s? d? li?u c?a h? th?ng ?? c?p nh?t lên website c?a ḿnh.

Tính n?ng dành cho ng??i s? d?ng:

-         Hi?n th? tin t?c thành nhi?u danh m?c nh? tin m?i nh?n, tin quan tr?ng… ho?c nhi?u ch? ?? nh? kinh t?, xă h?i, v?n hoá…giúp ng??i s? d?ng d? dàng truy c?p thông tin c?n quan tâm.

-         Cung c?p h? th?ng t́m ki?m hi?u qu?, nhanh chóng, ti?n l?i cho ng??i s? d?ng khi mu?n t́m ki?m thông tin chính xác.

3

Trang S?n ph?m – Danh m?c s?n ph?m(PM – Web: Production Managerment - Website)

-         Các S?n ph?m ???c tŕnh bày theo danh m?c s?n ph?m g?m có 2 c?p danh m?c nh? trong site map.

-         Sau khi ch?n ???c S?n ph?m ?ng ư khách hàng có th? ch?n ti?p các s?n ph?m khác và liên h? ??t hàng.

-         Module s?n ph?m s? ???c chia làm nhi?u danh m?c.

-         Là module con trong h? th?ng th??ng m?i ?i?n t?, cùng v?i Shopping Cart t?o nên h? th?ng hoàn ch?nh cho trang qu?ng cáo s?n ph?m và bán hàng tr?c tuy?n.

-         Khách hàng có th? t́m ki?m các s?n ph?m m?t cách d? dàng thông qua công c? t́m ki?m ho?c d?a trên cách tŕnh bày theo danh m?c s?n ph?m.

Tính n?ng dành cho qu?n tr? h? th?ng:

-         D? dàng ??a s?n ph?m, d?ch v? lên website. B?n hoàn toàn có th? t?o ra s? l??ng không h?n ch? các danh m?c và danh m?c con ?? qu?n lư m?t s? l??ng s?n ph?m l?n nh? danh m?c s?n ph?m m?i, danh m?c s?n ph?m bán ch?y, danh m?c s?n ph?m ???c ng??i tiêu dùng ??t hàng nhi?u nh?t, danh m?c s?n ph?m khuy?n m?i… M?i s?n ph?m ??u có th? hi?n th? theo nhi?u ki?u h́nh ?nh kèm theo nh?ng mô t? chi ti?t v? s?n ph?m (màu s?c, kích c?…), b?ng giá, th?i h?n khuy?n m?i và t?t c? các thông tin liên quan ??n s?n ph?m.

-         Tu? ư ch?nh s?a, ki?m tra, thêm m?i ho?c xoá b? m?t s?n ph?m hay m?t danh m?c s?n ph?m.

-         H? th?ng báo cáo giúp ng??i qu?n tr? n?m ???c s? l??ng ng??i mua s?m s?n ph?m qua m?ng, nh?ng khách hàng nào mua nhi?u nh?t, b?n nh?n ???c bao nhiêu ??n ??t hàng theo ngày, tháng, quư… c?ng nh? danh sách các s?n ph?m bán ch?y nh?t.

Tính n?ng dành cho khách hàng:

-         Có th? theo dơi ??n ??t hàng c?a ḿnh vào b?t c? th?i ?i?m nào. B?ng cách nh?p vào s? tracking ?ă ???c cung c?p, khách hàng hoàn toàn ki?m soát chi ti?t ??n ??t hàng c?a ḿnh ?ă ???c th?c hi?n nh? th? nào.

-         H? th?ng t́m ki?m giúp khách hàng d? dàng t́m ki?m s?n ph?m mà ḿnh mong mu?n b?ng cách nh?p vào m?t t? khóa. Products Catalog s? li?t kê tên kèm theo nh?ng mô t? và các thông tin liên quan v? s?n ph?m.

4

SO-M: (Shopping Online Mannagerment)

-         Là module con trong h? th?ng th??ng m?i ?i?n t?, cho phép ng??i dùng bán hàng tr?c tuy?n. Module này ??c bi?t h?u ích cho các công ty bán l?, các nhà phân ph?i, các doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u hàng hóa…

-         Khách hàng có th? t? qu?n lư, theo dơi ??n ??t hàng c?a ḿnh. H? có th? hu? b? ho?c thay ??i chi ti?t ??n ??t hàng trong m?t kho?ng th?i gian cho phép.

-         Shopping Cart cho phép khách hàng ??t hàng tr?c tuy?n thông qua website công ty ??ng th?i cung c?p h? th?ng thanh toán tr?c tuy?n d? dàng, ti?n l?i.

-         H? th?ng thanh toán cung c?p cho khách hàng nhi?u l?a ch?n nh? thanh toán b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n, Visa Card, Master Card… v?i ?? b?o m?t cao d?a trên c? ch? b?o m?t ?a t?ng, ??m b?o gi? bí m?t t?i ?u thông tin c?a khách hàng.

-         H? th?ng báo cáo bán hàng cho phép ng??i qu?n tr? qu?n lư ???c s? ??n ??t hàng. S? li?u th?ng kê ???c c?p nh?t liên t?c theo th?i gian (theo gi?, theo ngày, theo tháng, theo quư, theo n?m), theo lo?i s?n ph?m... giúp ng??i qu?n tr? bi?t lo?i s?n ph?m nào ???c ??t nhi?u nh?t, lo?i nào ít nh?t… và trong kho?ng th?i gian nào.

5

DO-Web: Download Online Website

Là module giúp ng??i s? d?ng m?ng d? dàng chia s? tài nguyên vào b?t c? th?i gian nào.

Tính n?ng ??i v?i ng??i qu?n tr? h? th?ng:

-- Hoàn toàn qu?n lư ???c các thành ph?n t?i v? c?a h? th?ng bao g?m thêm m?i, s?a ch?a ho?c xoá b? các thành ph?n này.

- Upload tài li?u, t? ch?c l?u tr?, qu?n lư trên máy ch? ?? s? d?ng làm tài nguyên t?i v? cho ng??i dùng.

- Cho phép phân quy?n s? d?ng ??i v?i m?i tài li?u cung c?p trên website (tài li?u cung c?p cho m?i ng??i s? d?ng, tài li?u ch? cung c?p cho nhân viên c?a công ty, tài li?u ch? cung c?p cho thành viên ??ng kư s? d?ng…)

- Cho phép t?o ra các th? m?c và th? m?c con, giúp d? dàng t? ch?c, qu?n lư tài li?u c?a công ty.

Tính n?ng dành cho ng??i duy?t website là khách hàng:

- T?i v? các tài li?u ???c cung c?p trên website, giúp vi?c chia s? tài nguyên gi?a các thành viên trong công ty, gi?a công ty v?i các ??i tác kinh doanh và khách hàng c?a ḿnh nhanh chóng, thu?n l?i.

 

6

MM-WEB (Multimedia Website)

 

-         Tính n?ng tra c?u: cho phép ng??i duy?t web có th? th?c hi?n t́m ki?m thông tin trên site thông qua gơ t? ho?c nhóm t? c?n t́m là có th? d? dàng t́m th?y

-     S? ?? website: B?n ?? Website – d?ng JPG

-          Liên h? yêu c?u d?ch v?, ho?c s?n ph?m;

     ??a các thông tin ?? ng??i duy?t web có th? liên h? v?i công ty qua ??a ch?, s? ?i?n tho?i, email, …

        Ngoài ra trên site cung c?p m?t form d?ng  Form thông tin liên h? d?ng s?n dành cho ng??i duy?t web khi c?n liên h? ho?c g?i ư ki?n, nh?n xét t?i qu?n tr? h? th?ng.

-          Th?m ḍ d? lu?n: Tr?ng c?u ư ki?n ng??i duy?t web. Survey ???c hi?n th? theo ti?ng Vi?t ,ti?ng Anh, ti?ng Trung, Ti?ng Nh?t…

-         H? th?ng Q&A: H? th?ng h? tr? h?i ?áp cho khách hàng truy c?p và s? d?ng d?ch v?.

-        T??ng tác tr?c tuy?n: T? v?n h? tr? online b?ng Skype ho?c Yahoo ?? giao d?ch v?i khách hàng;

-  T? v?n h? th?ng: khi ??ng nh?p b?ng tài kho?n c?a ḿnh khách hàng hoàn toàn có th? g?i câu h?i b?o m?t bên trong h? th?ng và h? tr? b?o m?t mà ch? khách hàng ?ó m?i xem ???c. Nh?m b?o m?t thông tin cho khách hàng.

- Modul ??m s? l??ng ng??i truy c?p: Th?ng kê s? l??ng ng??i truy c?p, s? ng??i ?ang online, page view, visitor.

7

DI?N ?ÀN

-          Là di?n ?àn giao l?u gi?a khách hàng và doanh nghi?p b?n thông qua h? th?ng di?n ?àn. Có th? tùy settup tính n?ng di?n ?àn n?i b? ho?c di?n ?àn công khai.

-          Forum giúp t?o di?n ?àn tr?c tuy?n ?? trao ??i m?t v?n ?? nào ?ó. Di?n ?àn có th? dành cho t?t c? m?i ng??i ho?c ch? m?t nhóm ??i t??ng. B?n c?ng có th? t?o ra m?t cu?c h?p, m?t h?i ngh? ho?c m?t phiên bán ??u giá… tr?c tuy?n mà ??i t??ng tham gia ch? là nh?ng ng??i có liên quan. Ng??i qu?n tr? phân quy?n s? d?ng ??i v?i m?i ??i t??ng ??m b?o s? an toàn, bí m?t cho các thông tin.

-          Cho phép ??a thêm các tài li?u vào các ch?c n?ng s?n có c?a module nh?m t?o cho các di?n ?àn hay h?i ngh? tr?c tuy?n sinh ??ng h?n.

-          Ng??i qu?n tr? ???c quy?n xem tr??c các message tr??c khi ??a lên forum, có th? thay ??i, thêm b?t ho?c lo?i b? n?u th?y n?i dung không h?p l?.

-          M?i message g?i ?i ??u có th? ?ính kèm các tài li?u c?n thi?t.

-          Ng??i qu?n tr? có th? t?o ra s? l??ng không h?n ch? các forum ???c s?p x?p theo nhi?u ch? ??, theo các ??i t??ng khác nhau.

8

LINK:

Tính n?ng dành cho ng??i s? d?ng:

-         Cho phép ng??i dùng truy c?p ??n m?t website khác t? website c?a b?n b?ng cách ???c cung c?p m?t form nh?p ??a ch? URL chính xác, ho?c m?t t? khoá. H? s? nh?n ???c các k?t n?i d?n ??n các website ho?c trang web khác ch?a thông tin c?n t́m.

-         Weblink cung c?p kh? n?ng liên k?t website c?a b?n ??n các website khác, bi?n website c?a b?n tr? thành m?t c?ng thông tin.

Tính n?ng dành cho ng??i qu?n tr? h? th?ng:

-         Có th? t?p h?p m?t nhóm các website ho?c các trang web theo t?ng ch? ?? ho?c t?ng ??i t??ng ?? ng??i dùng d? dàng t́m ki?m.

-           D? dàng qu?n lư s? l??ng các website ???c ??a vào liên k?t, có th? thêm m?i ho?c xoá b? ra kh?i danh sách.

9

AD- MODUL

-          Cho phép ??ng t?i banner qu?ng cáo.

-          Cho phép ng??i qu?n tr? thay ??i c?u h́nh, kích th??c, màu s?c… các banner theo yêu c?u c?a các nhà qu?ng cáo.

-          Ng??i truy c?p vào website c?a nhà qu?ng cáo b?ng cách nh?p chu?t vào web banner ?ó.

-          Cung c?p s? li?u th?ng kê s? ng??i truy c?p trang web c?a nhà qu?ng cáo qua các web banner. Nh? ?ó ?ánh giá ???c hi?u qu? c?a banner qu?ng cáo.

-          T? ??ng lo?i b? các web banner ?ă h?t h?n và thay th? b?ng m?t banner m?i.

-          Cho phép t?o ra nhi?u web banner theo các th? t? ?u tiên khác nhau v? v? trí, kích th??c banner và kh? n?ng liên k?t ??n các banner khác

10

F MODUL: FeedBack

Giúp b?n liên t?c c?p nh?t  thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng, n?m b?t yêu c?u và ư ki?n ?óng góp c?a h? ?? ngày càng hoàn thi?n s?n ph?m, d?ch v? c?a ḿnh.

V? phía ng??i dùng: H? th?ng t?o ra cho  khách hàng form có s?n ?? ?i?n các yêu c?u, ư ki?n ?óng góp và nh?ng thông tin liên quan.

V? phía ng??i qu?n tr?: Cung c?p h? th?ng qu?n tr? thông tin ph?n h?i t? phía khách hàng, giúp ng??i qu?n tr? d? dàng t́m ki?m và gi?i quy?t thông tin.

 

11

B?n tin n?i b?.

B?n tin n?i b? c?a doanh nghi?p chuy?n t?i cho khách hàng nh?ng thông tin c?n thi?t liên t?c, c?p nh?t ?? t?o m?i quan h? qua l?i v?i khách hàng.

Tính n?ng ??i v?i ng??i qu?n tr?: D? dàng qu?n lư ???c s? l??ng ??a ch? mail l?n, ti?t ki?m th?i gian, tránh tr??ng h?p g?i nh?m hay b? sót ??a ch?. Có th? phân quy?n s? d?ng cho các ??i t??ng nh?n b?n tin, ??m b?o tính b?o m?t ??i v?i m?t s? thông tin quan tr?ng.

Tính n?ng ??i v?i ng??i s? d?ng: - Cho phép ??ng kư email vào mailing list ?? nh?n b?n tin. Theo ??nh k?, ng??i qu?n tr? ho?c ng??i ???c phân quy?n s? g?i b?n tin t?i t?t c? ??a ch? mail theo danh sách ?ă ??ng kư.

 

12

SEO

 • Là module c?n thi?t, ???c s? d?ng k?t h?p v?i nhi?u module khác trong h?u h?t các website. Search Engine h? tr? ng??i s? d?ng trong vi?c t́m ki?m n?i dung thông tin nhanh chóng và chính xác.
 • T́m trong website theo th?i gian, t? khoá…
 • Cho phép t́m ki?m trên t?ng b?ng c? s? d? li?u.
 • Cho phép t́m ki?m trong ph?m vi website c?a b?n ho?c ???c nhúng vào nhi?u seach engine nh? Google, Yahoo… liên k?t ??n các website khác.
 • Giúp ng??i qu?n tr? t́m ki?m các thông tin t? nhi?u website ?? c?p nh?t vào c? s? d? li?u c?a ḿnh.

13

T??ng tác

 • T??ng tác v?i Yahoo, Google, Facebook, Tiwer……
 • T?o ra s? n?i k?t v?i nhi?u m?ng xă h?i và công c? truy?n thông.

 

14

Pay-Online

 • Là h? th?ng thanh toán tr?c tuy?n cho khách hàng.
 • H́nh th?c thanh toán có th? b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n, Visa Card, Master Card… v?i ?? b?o m?t cao d?a trên c? ch? b?o m?t ?a t?ng, ??m b?o gi? bí m?t t?i ?u thông tin c?a khách hàng.

15

Ph?n Quy?n

 • Cho phép phân quy?n cho t?ng ng??i qu?n tr?  c?p d??i;
 • Có th? t?o cho các qu?n tr? viên trên toàn qu?c;
 • Phân quy?n duy?t bài tr??c khi cho hi?n th?;

16

H? th?ng tài li?u

Có th? áp d?ng h? th?ng nh? m?t ph?n m?m t??ng tác gi?a các ??i lư trong toàn qu?c v? áp d?ng nh?t th? hóa nh?n di?n th??ng hi?u;

Có th? truy?n t?i toàn b? nh?n di?n t?i khách hàng và nhân viên, chi nhánh b?ng quy?n qu?n lư limit (gi?i h?n)

Có th? ??ng t?i tài li?u b?o m?t c?a m?i riêng các doanh nghi?p trong h? th?ng;

Có th? t? ??ng l?u t?i tài li?u t? các h? th?ng m?c ??nh ??t s?n trong ph?n m?m website do chúng tôi cung c?p. 

17

Ngôn ng?

-         Công ngh? TWEB không h?n ch? ngôn ng?  có th? ??t theo yêu c?u c?a khách. Tuy theo ngôn ng? mà báo thêm giá cho khách hàng.

 


Chúng tôi luôn d?n ??u v? công ngh? thi?t k? và tích h?p h? th?ng cho khách hàng. Gi?m thi?u s?c lao ??ng và nhân l?c vào qu?n lư hành chính n?i b? c?ng nh? h? th?ng t? li?u.

 

Trân tr?ng cung c?p cho khách hàng.

Trân tr?ng TDS Tech

www.thoidaiso.net