Apple, sáng t?o Khi thành l?p ra th??ng hi?u Apple, b?n thân nh?ng nhà lănh ??o th??ng hi?u này g?p không ít nh?ng khó kh?n. ?ó là vi?c h? ph?i c?nh tr?nh v?i các tên tu?i khác ?ă có m?t trên th? tr??ng t? r?t lâu nh? Microsoft, IBM… Do v?y, các nhà sáng l?p th??ng hi?u này ?ă ??t nó vào m?t t?m nh́n: Suy ngh? m?t cách sáng t?o nh?m ?em l?i nh?ng giá tr? s?ng, trăi nghi?m ?ích th?c cho khách hàng. H́nh ?nh tiêu bi?u cho t?m nh́n này ???c th? hi?n qua logo cua Apple. ?ó là h́nh ?nh c?a Nhà bác h?c Newton ng??i Anh ?ang ngôi suy t? d??i góc táo.   Tuy nhiên qua th?i gian phát tri?n h́nh ?nh ?ó ?ă không c̣n phù h?p. S? ng?m ??nh, nh?ng giá tr? mà Apple mu?n l?ng ghép, th? hi?n qua logo ?ă không c̣n thuy?t ph?c khách hàng. Chính v́ v?y, h? ?ă không ng?ng ??i m?i. Cho ??n này h́nh ?nh logo Apple là trái táo b? c?n m?t m?t mi?ng. ?ây là m?t bi?u t??ng r?t t?t. Nó v?a g?i trí t??ng t??ng cho khách hàng v?a ng?m ??nh tri?t lư: Cu?c s?ng không bao gi? hoàn h?o c?. N?u nh? m?i ng??i c? suy ngh? m?i v?t là ?i?u ǵ ?ó tr?n v?n ?ó là ?i?u h?t s?c b́nh th??ng. Và cu?c s?ng nh? th? th?t là t? nh?t và không c̣n ǵ ?? th? hi?n ???c s? thu hút c?. Do v?y, vi?c trái táo b? c?n m?t m?t mi?ng là m?t ?i?u ǵ ?ó không hoàn h?o v? m?t h́nh kh?i, nh?ng nó bi?u th? cho tinh th?n sáng t?o và ngh? khác c?a Apple. Và gi? ?ây khi ngh? ??n s? sáng t?o ng??i ta l?i ngh? ??n qu? táo b? m?t m?t mi?ng c?a Apple. ?ó là m?t s? thành công. BP, thay ??i h́nh ?nh thay ??i s? m?ng Ch?c h?n khi nh?c ??n th??ng hi?u BP, ng??i ta liên t??ng ??n ?ây là T?p ?oàn hàng ??u th? gi?i v? x?ng d?u. BP là hai ch? cái ??u c?a Bristish Petroleum, v?i bi?u t??ng ???c cách ?i?u t? hai ch? cái này, ??t trên m?t kh?i màu xanh và bao b?c b?i chi?c khiên th? hi?n s? v?ng chăi. Chính bi?u t??ng này bi?u th? cho l?nh v?c ho?t ??ng và kinh doanh chính c?a th??ng hi?u này. ??ng th?i c?ng th? hi?n s? cam k?t v? nh?ng y?u t? thân thi?n v?i môi tr??ng. Tuy nhiên, cùng v?i s? phát tri?n c?a t?p ?oàn, s? nóng lên c?a trái ??t và s? ph?n ??i v? vi?c khai thác n?ng l??ng d?n ??n h?y ho?i môi tr??ng, các nhà lănh ??o c?a BP quy?t ??nh ??i logo m?i. T?t nhiên, thay ??i này là s? thay ??i c? b?n c? v? tri?t lí kinh doanh. Bi?u t??ng c?a logo ch?a màu xanh và màu h?i vàng c?a nh?ng ánh hào quang t?a ra. Qua logo này, BP mu?n g?i thông ?i?p v?i c? th? gi?i r?ng h? quan tâm t?i nh?ng ngu?n n?ng l??ng thay th? thân thi?n v?i môi tr??ng nh? thiên nhiên sinh h?c, n?ng l??ng m?t tr?i. Ch? BP không c̣n ngh? nh? ban ?âu mà ???c thay th? b?ng Beyond petroleum, có ngh?a là bên c?nh d?u m?. ?ây không ch? là s? thay ??i mang tính chi?n l??c c?a kinh doanh mà c̣n là bi?u t??ng c?a s? phát tri?n lên t?m cao m?i c?a th??ng hi?u mang tính toàn c?u này. Chính vi?c thay ??i này giúp BP ???c yêu m?n h?n trong tâm trí c?a khách hàng và c?ng ??ng th?i th? hi?n s? cam k?t nhi?u h?n v?i c?ng ??ng. K?t lu?n Ṿng ??i c?a m?t th??ng hi?u luôn ?i theo quy lu?t: ??u t?, phát tri?n, h?ng th?nh, suy vong. Do v?y, vi?c làm m?i ḿnh là m?t ?i?u h?t s?c c?n thi?t. ?i?u ?ó giúp th??ng hi?u t?o ra nh?ng giá tr? m?i cho khách hàng ho?c thay ??i tích c?c h́nh ?nh c?a ḿnh t? nh?ng ?n t??ng không t? hay nh?ng s? c? ?áng ti?c tr??c ?ó. ?ây là m?t quy lu?t. - (Theo T?p chí Veer)
 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website