thông tin (cách nói hay ho h?n là thông ?i?p) ?ă ???c x? lư t? A ??n B. B?n, v?i t? cách là ng??i ti?p nh?n, có quy?n t? ch?i n?u thông tin không ?áng tin, không thuy?t ph?c.

V?y làm cách nào ?? thông tin xuyên th?ng màng nh? ?i th?ng vào trái tim c?a ng??i ti?p nh?n? M?t m?u qu?ng cáo thành công luôn g?i m? và m?i g?i. Thông ?i?p càng bén nh?n kh? n?ng xuyên th?ng càng cao. Hăy theo dơi lo?t bài sau ?? bi?t thêm v? nghành ngh? h?p d?n này.

Ph?n 1: Các thu?t ng?Client: Khách hàng ??t qu?ng cáo.

Agency: Công ty th?c hi?n các d?ch v? qu?ng cáo theo ??n ??t hàng.

Production House: Công ty s?n xu?t phim qu?ng cáo và các d?ch v? khác có liên quan theo ??n ??t hàng. ?ôi khi client làm vi?c tr?c ti?p v?i Production House t? lên k?ch b?n ??n s?n xu?t và hoàn thi?n TVC.
?ôi khi ch? là chuy?n l?i tho?i (l?i b́nh) t? ngôn ng? b?t k? sang ngôn ng? Vi?t. ( Adaptation )

Producer: Nhà s?n xu?t. Ng??i này là ??i di?n c?a Production House làm vi?c v?i Agency và Client. Ng??i này mà ?au là c? tàu b? c?. Vai tṛ c?c k? quan tr?ng.

Director: ??o di?n. ? phim tr??ng, ông này là vua. Theo em bi?t th́ ??o di?n phim qu?ng cáo ch? có quư ông l?ch lăm ch? không th?y quư bà sành ?i?u.

Director Treatment: X? lư góc máy c?a ??o di?n. T? k?ch b?n c?a Agency, Director s? phát tri?n góc máy quay sao cho ??p và hi?u qu? nh?t. Công vi?c này ph?i ???c s? ch?p thu?n c?a Creative Director và Client tr??c khi ti?n hành quay phim.

Director Reel: Các tác ph?m c?a Director do Production House gi?i thi?u ?? Agency và Client ch?n ai b? ai ??o di?n cho TVC.

Director of Photography (DOP)/ Cameraman: Ng??i chuy?n t?i ư t??ng trên gi?y c?a agency và ti?ng la hét c?a Director thành nh?ng th??t phim ??y ngh? thu?t, ??m cá tính.

Art Director/ Set Designer: Ng??i ch? ??o m? thu?t và d?ng c?nh cho phim. H? hô bi?n m?t ngôi nhà hoang thành toà lâu ?ài, làm phép cho khung c?nh tr? nên lung linh, long lanh, l?p lánh d??i b?u tr?i ??y sao.

Music Composer-Sound Engineer-Sound Designer: tèng téng teng. Ng??i so?n nh?c cho phim. S?c-lô không c?n bác này.

Hair, Make-up: Ngh? s? t?o h́nh cho mái tóc, khuôn m?t, bi?n ??p thành x?u, bi?n x?u thành t?, bi?n hoa nhài thành hoa h?u, bi?n hoa h?u thành hoa ǵ... tu? b?n t??ng t??ng.

Talent/ Extra Talent/ Background Talent: Di?n viên chính/ ph?/ qu?n chúng. Thù lao gi?m d?n t??ng ?ng v?i vai di?n.

Voice Talent: Ng??i l?ng ti?ng. "Không dùng Viagra cho em bé có thai và ng??i già cho con bú" ho?c nh?ng câu g?n gi?ng nh? v?y. ?? tu?i làm voice talent là t? 6 tháng tu?i ??n 60 tu?i, tu? k?ch b?n.

Target Audience: ??i t??ng c?a phim qu?ng cáo hay b?n xem ?ài. Là em, là bác, là n?i ngo?i hai bên.

Concept: Ư t??ng ch? ??o. M?t concept có th? phát tri?n ra hàng tri?u tri?u k?ch b?n khác nhau. Ví d? nh? "Ch? có th? là Heineken" h?t n?m này qua n?m khác.

Storyboard: K?ch b?n qu?ng cáo ???c phát ho? thành h́nh v?, miêu t? chi ti?t cho t?ng c?nh quay. ??n ?o?n nào th́ ?n, ??n lúc nào th́ u?ng, ??n khúc nào th́ l?n ?ùng ra ch?t.

Shooting Board: Là b?n phát tri?n chi ti?t ??n t?ng giây c?a Storyboard. ?ây là ph?n vi?c c?a Director. (M? ngo?c gi?i thích thêm cho kh?i l?n t?n. Trong Storyboard th? t? các c?nh là 1-2-3-4-5-6-7-8-9, th́ ? Shooting Board, các c?nh có th? thay ??i 2-4-6-3-5-7... Bi?t chi hông? Ph?i quay cho h?t c?nh trên b? r?i m?i chuy?n camera xu?ng ru?ng.)

Shooting: Là quay phim, quay phim là shooting.

Location: ??a ?i?m quay. Có th? trên tr?i, có th? ??a ng?c. Có th? ? Lâm Gia Trang, có th? là "C?n Da L?p". Ti?n nào c?nh ?ó.

Casting: Công tác tuy?n ch?n di?n viên. N??c t?ng l?c c?n siêu nhân, d?u g?i ??u c?n gái ??p. Sunsilk c?n Hà H?, ZDA c?n các bác.

Pre/ Post/ Production: Ti?n k?/ H?u k?. Gi?i thích ḷng tḥng nh?u nhăo ?ôi khi không b?ng ví von. Là ?i ch? và trang trí (không n?u) món ?n TVC.

Production: Là quá tŕnh xào, n?u, h?m, ninh,... mi?n chín là ???c.

Pre Production Meeting (PPM): Là cu?c h?p thân t́nh gi?a nh?ng con ng??i xa l? t́m ??n nhau ?? b?n m?t m?t l?i bao g?m client, agency, producer và director. Th??ng tr??c ngày quay t? m?t ??n hai ngày.

SFX/ Sound Effects/ Special Effects: K? x?o âm thanh hay hi?u ?ng ??c bi?t. Ti?ng rao, ti?ng rên, ti?ng n? và nhi?u ti?ng ??ng linh tinh khác. Các bác ??o di?n Vi?t (không ph?i dân quay qu?ng cáo chuyên nghi?p) s? d?ng "SFX" r?t linh ho?t và chuyên nghi?p. K?ch b?n c̣n n?m trên gi?y, cho m?t ti?ng rao the thé. Phim ?ang trong giai ?o?n casting th́ ca bài ca bi rên. ??n lúc công chi?u, n? m?t phát vào ?o?n k?t cho khán gi? t?nh d?y ra v?.

Computer Graphic Animation (CG): T? này em không bi?t d?ch nh? th? nào cho v?n toàn, làm không khéo tr? thành tinh d?ch gia th́ b? bu. Có th? hi?u là cách bi?n hoá trên máy tính làm cho h́nh ?nh nh?y múa vui m?t. S? ti?n ??t vào ?ây khá l?n.

Off-Line: Là t? ng? có ngh?a TVC ?ă quay xong nh?ng ch?a x? lư nhi?u, ch? c?t ráp ??n gi?n ?? ki?m tra, nh?n feedback t? phía agency và client. ?ây là giai ?o?n xu?t thô.

On-Line: H́nh ?nh, âm thanh, l?i tho?i ?ă nh?p m?t, s?n sàng ?em phát sóng hay d? thi tranh gi?i. ?ây là giai ?o?n xu?t tinh.

On-Air: TVC ?ang phát sóng hay ?ang ch?y.

Off-Air: TVC ng?ng phát sóng hay ng? ?ông (có th? ng? luôn).

Budget: Là t?ng s? ti?n Client ph?i chu?n b? ?? chi cho TVC.


Ph?n 2: Vai tṛ và ??c ?i?m c?a TVCV?y TVC ?óng vai tṛ ǵ trong ho?t ??ng truy?n thông qu?ng cáo?


M?t m?u qu?ng cáo, b?t k? ? d?ng nào, ??u là chuy?n t?i thông tin (cách nói hay ho h?n là thông ?i?p) ?ă ???c x? lư t? A ??n B. B?n, v?i t? cách là ng??i ti?p nh?n, có quy?n t? ch?i n?u thông tin không ?áng tin, không thuy?t ph?c. V?y làm cách nào ?? thông tin xuyên th?ng màng nh? ?i th?ng vào trái tim c?a ng??i ti?p nh?n? (Không tính ??n ng??i ?i?c ph?i ?i vá màng nh?, ch? nghe rè rè) Xin phép ???c k? m?t câu chuy?n ngoài l?-có-liên-quan ??n v?n ?? này. Em th? là em ch?ng ph?i h?ng ng??i có gái quên trai, mê bia b? r??u nh?ng ?i bar th??ng g?i bia, không kèm m?c.

Chuy?n x?y ra ? m?t bar Tây, lúc 12 gi? kém 15, khi gà ?ă vào chu?ng, ng??i t? t? ?ă vào mùng, chính quy?n v? tay du ?ăng. Ng?i k? em là m?t tay ch?i cao to b?ng b? ng??i Úc, u?ng bia Úc, và m?t ??a m?c m?t n?ng ch?m m?m tôm. Câu chuy?n xoay quanh bia b?t, th? thao, công vi?c và cu?i cùng d?ng l?i v́ gái. Vâng, bia vào th́ gái g?i. Bi k?ch b?t ??u t? ?ây. Vai tṛ c?a TVC c?ng b?t ??u t? ?ây.

L?y không gian quán bar làm màn ?nh, anh chàng ng??i Úc làm main talent, chai Foster làm s?n ph?m. TVC b?t ??u. Hăy ?? trí t??ng t??ng c?a anh ch? trôi theo v? ??ng c?a bia, r?i s? c?m nh?n v? ng?t khi ḍng n??c b?t dâng trào.

Trong bóng t?i nh?ng em v?n k?p nh?n ra h́nh kh?i c?a cô nàng ng?i c?nh là khá chu?n: ?ôi m?t s?c nh? dao cau, chân thon dài nh? hoa h?u, ng?c nh?p nhô nh? con sóng. T?t c? không ng?ng ?u ??a, v? d?n d?p vào vai, vào l?ng, vào b?ng c?a anh chàng ng??i Úc. Hai n?m th?c t?p ?? ?? trong m?t b?nh vi?n l?n, ti?p xúc ?? các d?ng tṛn méo nên tâm em r?t v?ng, h?n em trong sáng. Cù c?a ?u ??a m?t h?i anh chàng ng??i Úc g?c khi chai bia ch?a c?n, ??a m?c c̣n nguyên. Em không say mà anh ng??i Úc say. G?i m?c m?t n?ng gi? thành "m?t m?t n?ng". Âu c?ng là ư tr?i, thu?n theo t? nhiên. Cái ǵ th?nh r?i s? suy, cái ǵ c?ng r?i s? m?m. Hai ng??i d́u nhau ra kh?i quán, b? l?i bia, b? l?i em, b? l?i v?t mông tṛn trên gh?. Chuy?n sau ?ó nh? th? nào em không mu?n can thi?p quá sâu vào trí t??ng t??ng phong phú c?a anh ch?. Logo Foster hi?n lên, TVC k?t thúc.

M?t m?u qu?ng cáo thành công luôn g?i m? và m?i g?i. Thông ?i?p càng bén nh?n kh? n?ng xuyên th?ng càng cao. Qu?ng cáo nói chung và TVC nói riêng ch? phát huy s?c công phá khi ti?p c?n ?úng ??i t??ng, ?úng hoàn c?nh và tho? măn ?úng nhu c?u c?a khách hàng. Trong câu chuy?n v?a k?, cô gái ?ă thành công khi ti?p c?n anh chàng ng??i Úc trong không gian s?c mùi ?n ch?i, và bán cái ḿnh có (c? nh?ng c̣n dùng t?t) cho ng??i c?n (??p trai, khoai to, túi ??y). N?u cô gái ti?p c?n em (x?u xí c? kư, nh? nh? con th?, kiêng th?t k? m?) th́ c? may thành công c̣n th?p h?n trúng s? ??c ??c. Nh?t ti?n h? song ?i?u trong tr??ng h?p này không x?y ra. (Em c?ng có nhu c?u nh?ng t? tho? măn là chính)

Tr??c khi nh?y sang m?c ??c ?i?m, em xin nh?c l?i vai tṛ c?a TVC là chuy?n thông tin t? A ??n B. C̣n cách chuy?n nh? th? nào, dùng xe t?ng hay ??i bác là tu? vào góc nh́n c?a công ty qu?ng cáo và túi ti?n c?a nhà s?n xu?t. Gào thét c? tháng mà nh? n??c ?? ??u v?t, ?ôi khi th? th? mà ti?n l? ti?n ch?n ??y qu?n. (Cô gái c?a em là m?t ví d?) Qu?ng cáo là tâm t́nh v?i t?ng ng??i, không ph?i hét l?n cho ??ng bào tôi nghe.
Chín ng??i, m??i ư, m?t t? lí do. Ng??i làm marketing hi?u qu? là ng??i tiêu ti?n hi?u qu?. Có ai l?y th??c mà ?o ḷng ng??i. Nh?ng ??i v?i công vi?c ho?ch ??nh ngân sách và tri?n khai các ho?t ??ng marketing, ph?i ?o c?n th?n nh? ?i ḍ ḿn. Sai m?t ly là ?i m?t ??i.

TVC có th? xem nh? súng và chi phí phát sóng là ??n. Súng mà không có ??n là súng h?t ??n, ch? ?? ng?m ch?i, ch?ng do? ???c ai.

??c ?i?m c?a TVC là có h́nh có ti?ng, ?i?n n??c ??y ?? nên d? dàng ti?p c?n m?c tiêu. Có ?i?u cái giá ph?i tr? là vô cùng l?n l?i không ch?c ph?n th?ng. V?y t?i sao ng??i ta v?n ?? ti?n vào làm TVC? Em nh??ng l?i cho cô gái trong bar tr? l?i giúp các anh ch?: m?t v?n b?n l?i, không th? sao bi?t.
Có TVC xem bu?n ng?, gây mê không h?i s?c, và có TVC gây bu?n c??i. Th? làm TVC khó hay d?, vui hay bu?n, ??t hay r?? Có l? nên dành cho k? sau, c?ng là k? cu?i: qui tŕnh làm TVC

Nay ph?n cu?i, qui tŕnh làm TVC

Qui tŕnh làm TVC lư t??ng bao g?m các b??c sau:

1. Agency nh?n yêu c?u t? phía Client

2. Creative brief ???c g?i xu?ng pḥng sáng t?o

3. M?t s? k?ch b?n ra ??i (trong toilet, công viên)

4. Client ch?n m?t và ??ng ư s?n xu?t

5. Storyboard ???c g?i cho Production House ?? báo giá

6. Giai ?o?n ti?n k?, s?n xu?t, h?u k? di?n ra thu?n bu?m xuôi gió

7. TVC ra ??i trong ni?m t? hào c?a c? h? hàngttt


Th?c t? có th? khác xa v?i nh?ng ǵ mà tôi v?a tŕnh bày. Qu?ng cáo là thuy?t ph?c và qui tŕnh làm TVC c?ng là qui tŕnh thuy?t ph?c. M?t k?ch b?n (storyboard) tr??c khi ???c hoá ki?p thành TVC ph?i tr?i qua không bi?t bao nhiêu giông băo, c?ng b? ch?t chém và v??t t?ng t?ng l?p l?p quân thù nh? tinh trùng g?p tr?ng.

N?i b? Agency c?t b?t c?nh này, trong khi phía Client l?i thêm vào c?nh kia. Câu chuy?n c? th? ti?p di?n cho ??n khi c? hai ??u tho? măn nhau. N?u không (ho?c cho ch?c cú) ph?i ?em storyboard h?i ư ki?n khán gi?, trong ngh? g?i là FGD (Focus Group Discussion). B??c này có th? ???c tóm t?t nh? sau: ng??i ta ?em nh?t m?t ?ám ng??i tiêu dùng vào pḥng kín, cho ?n no nê sau ?ó làm th?t t?ng ng??i m?t. Các câu h?i l?n l??t ???c ??a ra:

?âu là ?n t??ng ??u tiên c?a b?n ??i v?i k?ch b?n này?

Thông ?i?p chính là ǵ?

B?n có th? k? l?i k?ch b?n không?

B?n th?y k?ch b?n có ??c ?áo không?

C?nh nào làm b?n thích nh?t?

C?nh nào c?n ???c ch?nh s?a?

Sau khi xem phim qu?ng cáo này, b?n có ư ??nh mua thêm (dùng th?) s?n ph?m không?
...
N?u t?t c? ??u tr?n tru, storyboard s? ???c g?i ??n Production House, và c?n ác m?ng mang tên "Casting" xu?t hi?n (b? qua ph?n báo giá).

Di?n viên ?óng phim qu?ng cáo ? Vi?t Nam có ng??i là nhân viên v?n pḥng, ng??i m?u, ch?y xe ôm. Có ng??i t?ng ?óng k?ch, có ng??i t?ng t? t?... ?i?u ?áng nói là di?n viên c?a chúng ta h?c di?n xu?t ? tr??ng quay th́ ít mà l?n l?n ? tr??ng ??i th́ nhi?u, th? nên, tr??c nh?ng c?nh ?̣i h?i ng??i di?n viên ph?i nh?p tâm, di?n xu?t th?n, ??o di?n c?ng bó tay. Quay ?i quay l?i th́ t?n kém mà ch?a ch?c ?ng cái b?ng. Chúng ta t?m hài ḷng v?i cái ch?a hoàn h?o v?y.

C̣n ?i?u n?a là ngân hàng di?n viên ?óng qu?ng cáo ? các Production House thi?u h?t tr?m tr?ng. Ch?ng h?n nh? phim c?n m?t vai nam chính, tu?i 30, ánh m?t l?nh lùng, dung m?o tu?n tú. Quanh ?i qu?n l?i v?n là nh?ng g??ng m?t c?. M?t l?n n?a, chúng ta t?m hài ḷng v?i cái ch?a bao gi? m?i v?y.

Client --- Agency --- Production House. M?i bên ?óng vai tṛ nh? m?t m?c xích ?? v?n hành c? máy s?n xu?t TVC ch?y theo ti?n ?? công vi?c. Cu?c t́nh tay ba có th? ??m hoa k?t trái, lúc TVC hoàn thành t?t ??p, nh?ng c?ng có lúc b? th?c g?y bánh xe khi?n tan ?àn x? nghé.

Ngày nay, th?i gian th?c hi?n TVC nhanh hay ch?m ph? thu?c r?t nhi?u vào ư t??ng k?ch b?n ??n gi?n hay ph?c t?p. Xin ???c làm rơ là k?ch b?n ??n gi?n không ??ng ngh?a v?i ư t??ng t?i. ?ôi khi m?t c? n?m ?? s?n t́m m?t ư t??ng l?n, và th?c hi?n TVC ch? trong m?t gi?. ?ôi khi m?t c? ??i mà ch?ng ngh? ra ???c ?i?u ǵ l?n lao c?. "30 giây qu?ng cáo, 60 n?m cu?c ??i" là th?.

TDS Media ngu?n: www.cgezine.co

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website