c?ng chính là th?i gian ph?i sáng c?a phim hay b? c?m bi?n (exposure time) - ???c ?i?u ch?nh b?i t?c ?? c?a ch?p (shutter speed) và th??ng ???c tính b?ng giây và ph?n c?a giây, ví d? 1 giây, 1/60 (m?t ph?n 60 c?a giây), 1/3200 (m?t ph?n 3200 c?a giây). T?c ?? c?a ch?p càng nhanh cho phép ch?p ???c các ??i t??ng di chuy?n nhanh mà không b? nḥe h́nh do “d?ng” ???c h́nh ?nh trong m?t kho?nh kh?c r?t nh?, ví d? ?? “d?ng” ???c chuy?n ??ng c?a m?t con chim ?ang bay, t?c ?? c?a ch?p ph?i ??t ???c t?i thi?u t? 1/1250 ??n 1/1600 giây m?i ??m b?o không b? nḥe. T?c ?? c?a ch?p càng nhanh ?̣i h?i ánh sáng càng m?nh m?i ??m b?o ?nh không b? quá t?i.

Kh?u ?? m? (apature).
Là l? l?t sáng n?m trên ?ng kính c?a máy ?nh. ?? to nh? c?a kh?u ?? ???c ?i?u ch?nh b?ng thông s? f (f-number), ví d? f/2.8 hay f/32, và ph? thu?c kh? n?ng c?a ?ng kính. Các kh?u ?? ph? bi?n g?m f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, and f/22. L?u ư: thông s? f này càng nh? th́ ?? m? c?a l? l?t sáng càng l?n, ví d? f/5.6 cho l? l?t sáng l?n h?n so v?i f/8, nh? v?y, f/5.6 cho nhi?u ánh sáng l?t qua h?n so v?i f/8 - ?ây là cánh tính hay làm nhi?u ng??i nh?m l?n v? kh?u ?? m?. Các ?ng kính càng t?t (và càng ??t ti?n do ?̣i h?i công ngh? s?n xu?t cao h?n) cho phép m? kh?u ?? càng to, hi?n nay hăng Leica ?ă s?n xu?t ?ng kính thông th??ng v?i ?? m? lên t?i f/0.95. Kh?u ?? m? to (thông s? f nh?) cho phép ánh sáng l?t vào phim nay b? c?m bi?n nhi?u h?n, t?o kh? n?ng t?ng t?c ?? c?a ch?p (shutter speed) giúp ??m b?o h́nh không b? nḥe (do rung tay hay v?t chuy?n ??ng), nh?t là trong các môi tr??ng ánh sáng y?u mà v?n b?o ??m ánh sáng c?a ?nh. Tuy nhiên, kh?u ?? m? c̣n chi ph?i chi?u sâu c?a ?nh (depth of field): Kh?u ?? m? càng to càng làm gi?m chi?u sâu c?a ?nh.

C?n nét / l?y nét (focus).
?i?u ch?nh ?ng kính (nhi?u khi là c? v? trí c?a máy ?nh) ?? c?n ch?nh t?o h́nh ?nh s?c nét trên phim hay b? c?m bi?n. ? m?t s? máy ?nh, khi ?i?u ch?nh, v? trí c?a phim hay b? c?m bi?n c?ng di chuy?n ?? t?o ?? nét. L?u ư: có nhi?u ng??i c̣n g?i vi?c này là “canh nét”.

Tiêu ?i?m (focal point).
Là ?i?m trên tr?c quang h?c (c?a ?ng kính) ? ?ó các tia sáng (sau khi ?ă ?i qua các th?u kính) t?o thành h́nh ?nh s?c nét c?a ??i t??ng ???c ch?p ?nh. Vi?c ?i?u ch?nh ?ng kính (và v? trí c?a máy ?nh) ?? h́nh ?nh s?c nét n?m trên phim hay b? c?m bi?n g?i là l?y/c?n/canh nét.

Tiêu c? (focal length).
Kho?ng cách gi?a b? m?t c?a phim (hay b? c?m bi?n nh?n sáng ? máy ?nh s?) t?i trung tâm quang h?c c?a ?ng kính (g?m h? th?u kính). Tiêu c? th??ng ???c tính b?ng milimet (mm) và ???c ghi trên ?ng kính. ??i v?i ??nh d?ng phim (kích c? c?m bi?n toàn kh?) 35mm, tiêu c? ? 50mm ???c coi là tiêu chu?n (normal, th??ng ???c ??c là nóc-man - ? tiêu c? này h́nh ?nh qua ?ng kính sát th?c v?i h́nh ?nh nh́n thông th??ng qua m?t ng??i nh?t, và cho ?? chính xác cao nh?t). Các tiêu c? ng?n h?n 50mm ???c g?i là góc r?ng (wide) và các tiêu c? dài h?n 50mm có th? ???c g?i là l?n hay tê-lê (tele). ? cùng m?t kho?ng cách gi?a máy ?nh và ??i t??ng c?n ch?p, ?ng kính góc r?ng cho h́nh ?nh r?ng h?n (phù h?p v?i ch?p m?t nhóm ng??i hay toàn c?nh trong nhà, v.v…) c̣n ?ng tele giúp ch?p ???c ??i t??ng to h?n trong ?nh. Ghi chú: Vi?c s?n xu?t các ?ng tele có kh?u ?? m? l?n (f-number nh?) ?̣i h?i k? thu?t cao, nên các ?ng kính này r?t ??t).

?ng phóng và ?ng c? ??nh (zoom lens & fixed lens).
Các ?ng kính có kh? n?ng thay ??i tiêu c? g?n xa ???c g?i là các ?ng zoom. Các ?ng ch? có m?t tiêu c? duy nh?t g?i là ?ng c? ??nh (fixed lens / prime lens). Các ch? s? này th??ng ???c ghi trên trên ?ng kính ho?c trên thân máy (máy li?n ?ng kính) v?i ch? s? tiêu c? nh? nh?t t?i l?n nh?t kèm kư hi?u X (??c là nhân), ví d? 17-50mm, 18-135mm hay 12x. Ghi chú: Thu?t ng? ti?ng Vi?t “phóng” và “c? ??nh” ? ?ây ch? ???c dùng ?? gi?i thích; trên th?c t? ? Vi?t Nam, ng??i ch?i ?nh th??ng s? d?ng thu?t ng? vay m??n trong ti?ng Anh và g?i là ?ng zoom (??c là dum) và ?ng fixed (??c là phích).

T? l? phóng quang h?c và k? thu?t s? (optical zoom & digital zoom).
T? l? phóng quang h?c (optical zoom) là kh? n?ng phóng to hay thu nh? h́nh ?nh ??i t??ng ???c ch?p ? cùng m?t kho?ng cách t? máy ?nh t?i ??i t??ng trên ?nh ch?p ???c t?o ra qua ?i?u ch?nh ?ng kính (h? th?ng th?u kính bên trong ?ng kính). ??i v?i các máy ?nh s?, vi?c phóng to thu nh? này c̣n có th? ???c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng tính n?ng zoom k? thu?t s? (digital zoom) ?? phóng to m?t ph?n h́nh ?nh thu nh?n ???c qua ?ng kính sao cho b?ng v?i kích th??c toàn b? c?a khuôn h́nh. T??ng t??ng ??n gi?n, b?n có m?t h́nh to b?ng kh? gi?y A4, b?n c?t l?y m?t góc ph?n t? c?a ?nh và ?em ra hàng photocopy phóng to lên g?p 4 l?n s? ???c m?t h́nh to b?ng kh? gi?y A4 v?i nh?ng chi ti?t ?ă ch?n to h?n tr??c g?p 4 l?n. Vi?c phóng to nh? v?y th??ng làm gi?m chi ti?t và ch?t l??ng c?a ?nh. Vi?c làm này c?ng có th? th?c hi?n trên máy tính mà không c?n tính n?ng zoom s? c?a máy ?nh. V́ v?y, khi mua máy ?nh, ng??i ta th??ng quan tâm t?i t? l? phóng to quang h?c h?n là phóng to k? thu?t s?. Ghi chú: C?ng nh? trên, các thu?t ng? phóng to thu nh? ? ?ây ???c dùng ch? y?u ?? gi?i thích, trên th?c t? ? Vi?t Nam, ph?n l?n m?i ng??i ??u s? d?ng t? vay m??n là “zoom” v?i các cách nói nh? “dum” ra, “dum” vào hay “dum” to, “dum” nh?.

Ch? ?? c?n nét (focus mode).
Ch? ?? ?i?u ch?nh ?ng kinh ?? c?n nét cho h́nh ?nh. Thông th??ng có hai lo?i là c?n nét th? công b?ng tay (manual focus) ho?c c?n nét t? ??ng (auto focus). ? ch? ?? c?n nét t? ??ng, nhi?u hăng máy ?nh c̣n phân bi?t gi?a c?n nét cho các v?t ??ng im và các v?t chuy?n ??ng.

Chi?u sâu ?nh tr??ng (depth of field - DOF).
??i v?i m?t s? tr??ng h?p, do s? d?ng ?ng kính hay kho?ng cách gi?a các ??i t??ng ???c ch?p, khi c?n nét m?t ??i t??ng th́ các ??i t??ng khác ? tr??c và sau ??i t??ng c?n nét b? nḥe ?i, nh?ng tr??ng h?p nh? v?y s? cho h́nh ?nh g?i là nông v? chi?u sâu c?a ?nh; trong nh?ng tr??ng h?p khác, các ??i t??ng tr??c và sau ??i t??ng ???c c?n nét v?n t??ng ??i nét ho?c th?m chí có ?? nét ngang b?ng v?i ??i t??ng c?n nét. Trong các tr??ng h?p tŕnh bày sau này, ?nh có chi?u sâu l?n h?n. Hi?u ?ng này ???c t?o ra b?i nhi?u y?u t? khác nhau bao g?m tiêu c? (focal lengh), kh?u ?? m? ?ng kính (f-number), c? ly ch?p (kho?ng cách t? máy ?nh t?i ??i t??ng ch?p). Kh?u ?? m? càng l?n, tiêu c? càng dài và c? ly ch?p càng ng?n th́ chi?u sâu c?a ?nh càng gi?m, và ng??c l?i. So v?i ?ng kính tiêu chu?n (normal lens), ?ng góc r?ng cho chi?u sâu ?nh l?n h?n n?u ??t ? kh?u ?? m? (f-number) nh? nhau, c̣n các ?ng tele s? cho chi?u sâu nông h?n.
?ây là m?t khái ni?m quan tr?ng trong nhi?p ?nh, nh?t là trong vi?c t?o tính ngh? thu?t cho m?t b?c ?nh. M?t cách ??n gi?n h?n ?? hi?u khái ni?m này là kho?ng cách gi?a các ??i t??ng (??i t??ng l?y nét, ??i t??ng tr??c và sau ??i t??ng l?y nét) có ?? nét ch?p nh?n ???c trong m?t b?c ?nh. Kho?ng cách này càng xa th́ ?nh càng có chi?u sâu. ?nh phong c?nh th??ng có chi?u sâu l?n ?? m?i v?t ??u nét (nh́n rơ chi ti?t), ?nh chân dung th??ng có chi?u sâu nông ?? ng??i xem t?p trung vào ng??i ???c ch?p (hay khuôn m?t) h?n là các c?nh v?t xung quanh (th??ng nḥe ?i ?? không gây chú ư cho ng??i xem).

Bô-kê (bokeh / boke).
Bô-kê là m?t thu?t ng? có ngu?n g?c t? ti?ng Nh?t có ngh?a là “nḥa m?” (blur), ???c s? d?ng trong nhi?p ?nh ngày nay ?? mô t? hi?n t??ng nḥa m? nh?ng m?n c?a vùng xung quanh ?i?m ???c c?n nét trong khuôn h́nh m?t b?c ?nh có chi?u sâu ?nh tr??ng nông do hi?u ?ng c?a ?ng kính t?o ra. Bô-kê t?o cho ng??i xem c?m giác m?n màng d? ch?u ? vùng xung quanh ?i?m l?y nét và th??ng ???c s? d?ng ?? t?o tính ngh? thu?t trong nhi?p ?nh. ?ây là khái ni?m khó ?o l??ng và th??ng ???c ?ánh giá b?ng m?t th??ng. Ch?t l??ng bô-kê có th? ???c ?ánh giá b?ng các ṿng tṛn ánh sáng nḥa m?, m?n và phân b? ánh sáng ??u (h?n là ch? t?p trung sáng ? ???ng vi?n c?a m?i h́nh tṛn) xung quanh các ?i?m sáng ngoài vùng nét trong b?c ?nh. Các ?ng kính có nhi?u m?nh thép t?o l? l?t sáng (apature) ho?c các m?nh này c?t cong s? t?o ???c hi?u ?ng các h́nh tṛn m? m?n t?t h?n và cho ch?t l??ng bô-kê ??p h?n. Các ?ng kính có kh?u ?? m? l?n h?n (f-number nh? h?n) có kh? n?ng gi?m chi?u sâu và t?o bô-kê ??p h?n.

ISO (International Organization for Standardization).
??n v? tính ?? nh?y c?a phim hay c?a b? c?m bi?n nh?n ánh sáng ? máy ?nh s? do T? ch?c tiêu chu?n th? gi?i qui chu?n. ?? nh?y ISO ? các máy ?nh s? th??ng ???c tính t? 80 t?i 25000 và càng ngày càng cao h?n. ??i v?i phim nh?a truy?n th?ng, ?? nh?y ???c qui ??nh ? lo?i phim, ví d? phim ISO100, ISO400; ??i v?i máy ?nh s?, có th? thay ??i ISO thông qua ch?c n?ng ?i?u ch?nh ISO trên máy. Máy ?nh lo?i t?t cho phép ?i?u ch?nh ISO cao h?n. ?? nh?y ISO càng l?n cho phép gi?m th?i gian l? sáng (ph?i sáng) - t?c là t?ng t?c ?? c?a ch?p (shutter speed). Tuy nhiên, ISO càng l?n th??ng làm cho ?nh càng b? nhi?u (noise) nhi?u h?n, khi phóng to b? r?n và s?n. Trong ?i?u ki?n ?nh sáng t?t, nên ?? ISO th?p nh?t có th?. Các cách tính khác ??i v?i phim nh?a bao g?m ASA (American Standards Association - H?i tiêu chu?n Ḥa K?) và DIN (Deutsches Institut für Normung - Vi?n tiêu chu?n ??c).

TDS MEDIA theo hoiquandulich

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website