D?ch v? c?a Th?i ??i S? (Công ty thành viên c?a Lu?t B?c Vi?t) trong l?nh v?c ??nh giá th??ng hi?u  

T? v?n xác ??nh giá tr? th??ng hi?u c?a doanh nghi?p trong quá tŕnh c? ph?n hoá;
T? v?n xác ??nh giá tr? th??ng hi?u trong ho?t ??ng chia tách doanh nghi?p;
T? v?n xác ??nh giá tr? quy?n s? h?u trí tu? khi góp v?n kinh doanh b?ng tài s?n th??ng hi?u;
T? v?n xác ??nh giá tr? trong vi?c chuy?n nh??ng quy?n s? h?u ho?c quy?n s? d?ng th??ng hi?u cho doanh nghi?p khác;
Xác ??nh giá tr? th??ng hi?u trong các v? tranh ch?p th??ng hi?u;
H? tr? xác ??nh giá tr? th??ng hi?u c?a doanh nghi?p trên th? tr??ng ch?ng khoán;
Xây d?ng chi?n l??c phát tri?n và qu?n tr? th??ng hi?u;
T? v?n khách hàng tham gia các gi?i th??ng th??ng hi?u.
(T? v?n chi?n l??c - Th?i ??i S?) 
 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên h? Thành long:

TDS Media
“Th?i ??i S? R?ng m?
( M?T TH??NG HI?U C?A THÀNH LONG C&A )

Công ty  M? Thu?t & Thi?t k? Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Th?i ??i S? R?ng M?”

Th??ng hi?u - Nh?n di?n- Chi?n l??c - S? ki?n - Thi?t k? m? thu?t - thi?t k? logo

Ng??i ti?p nh?n thông tin yêu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

T? v?n Chi?n l??c .Th??ng hi?u. Truy?n thông.Thi?t k? Website