Chúng tôi chuyên ?ào t?o và c?p ch?ng ch? v? nghi?p v? ??u th?u. Công ty chúng tôi  ???c công nh?n là c? s? ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u.

c?a V? Qu?n lư ??u th?u (Nay là C?c Qu?n lư ??u th?u) B? K? ho?ch và ??u t?.

   V?i m?c tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghi?p hóa cho nh?ng cá nhân tr?c ti?p tham gia các ho?t ??ng ??u th?u c? th? nh?: thành viên t? chuyên gia ??u th?u, t? th?m ??nh ??u th?u theo tinh th?n c?a Lu?t ??u th?u và các quy ??nh có lien quan, ?ông th?i giúp các c? quan ??n v? nâng cao n?ng l?c qu?n lư ho?t ??ng ??u th?u ??m b?o nguyên t?c c?nh tranh, công b?ng, minh b?ch và hi?u qu? kinh t? trong ho?t ??ng ??u th?u MDTI - DAVILAW trong th?i gian qua ?ă liên t?c t? ch?c ?ào t?o và c?p ch?ng ch? cho hàng ngh́n h?c viên là các cán b? làm công tác ??u th?u trong các ??n v? trên ph?m vi c? n??cQua ?ó MDTI - DAVILAW ?ă tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p d?ch v? ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u có uy tín, ?ă ???c nhi?u c? quan ??n v? l?a ch?n làm ??i tác th??ng xuyên và tin c?y. V?i h? th?ng chuyên gia ???c ?ào t?o bài b?n k?t h?p v?i kinh nghi?p th?c ti?n ?ông th?i ?ă và ?ang công tác trong l?nh v?c qu?n lư Nhà n??c v? ??u th?u chúng tôi luôn là ??a ch? tin c?y ?? c? quan ??n v? l?a ch?n.

 

             M?t s? ch??ng tŕnh ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u mà chúng tôi  th??ng t? c? b?n và chuyên sâu:

 

ch??ng tŕnh ??o t?o

s? bu?i

ch?ng ch?

c? b?n

06 bu?i

NV v? ??u th?u

K? n?ng v? nghi?p v? ??u th?u trong xây d?ng

06 bu?i

NV v? ??u th?u

K? n?ng xây d?ng HSMT, HSYC xây l?p

04 bu?i

B?i d??ng k? n?ng xây d?ng HSMT

K? n?ng ??u th?u mua s?m hàng hóa

06 bu?i

NV v? ??u th?u

chuyên gia th?m ??nh ??u th?u

06 bu?i

NV th?m ??nh ??u th?u

 
M?i thông tin liên h? nh?p h?c: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  - http://viendaotao.bacvietluat.vn - 04.22397686 
 
 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category