• D? n tiu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n phng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thng - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trn bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoi tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u l g - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CO PHONG CCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i php th??ng hi?u: 49 ngy ln r?ng nh?n ?n, ??ng L Nguyn V? tm g? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

Ban hang truc tuyen Ban hang truc tuyen Ban hang truc tuyen Ban hang truc tuyen

N?u nh? b?n cn c nh?ng v?n ?? khc ch?a c l?i ?p hy xin vui lng quay s?0168.769.6666ho?c email cho chng ti

 

 

tech@thoidaiso,net

1. Lm th? no ?? c 1 website?
2. M?t bao lu ?? xy d?ng 1 website?
3. Cc kho?n chi ph ?? c 1 website?
4. Website mang l?i g cho doanh nghi?p?
5. Ti c th? thi?t k? website ? ?u?

1. Lm th? no ?? c website?

?? c m?t website b?n ph?i ti?n hnh cc b??c sau

B??c 1:??ng k tn mi?n

Tn mi?n (Domain name) l m?t tn d? nh? ?? gn cho m?t ??a ch? trn internet, th d?: www.TDS.com ... N thay th? cho m?t d?i nh?ng con s? kh nh? IP (g?i l Internet Protocol numbers) . C th? hi?u tn mi?n nh? l ??a ch? (s? nh) trn m?ng Interrnet. N?u b?n tham gia ho?t ??ng trn m?ng internet th ??ng k m?t tn mi?n l vi?c ??u tin c?n lm, tn mi?n ring kh?ng ??nh v? tr, gip khch hng d? tm ??n website c?a b?n, v?a b?o v? th??ng hi?u c?a doanh nghi?p b?n trn Interrnet.

B??c 2:Thu my ch? (web hosting):

Web hosting l khng gian trn my ch? c ci d?ch v? Internet nh? ftp, www,... n?i ? b?n c th? ch?a n?i dung trang web hay d? li?u. L do b?n ph?i thu Web Hosting ?? ch?a n?i dung trang web, d?ch v? mail, ftp,... v nh?ng my tnh ? lun c m?t ??a ch? c? ??nh khi k?t n?i vo Internet (? l ??a ch? IP t?nh), cn nh? n?u b?n truy c?p vo internet nh? thng th??ng hi?n nay thng qua cc IPS (Internet Service Provider - Nh cung c?p d?ch v? Internet) th ??a ch? IP trn my b?n lun b? thay ??i, do ? d? li?u trn my c?a b?n khng th? truy c?p ???c t? nh?ng my khc trn Internet.

Hosting c 2 lo?i chnh:
Hosting n??c ngoi(ph h?p v?i cc doanh nghi?p c khch hng l ng??i n??c ngai)
Hosting Vi?t nam(ph h?p v?i cc doanh nghi?p c khch hng ph?n l?n t?i Vi?t Nam)

B??c 3:Thi?t k? website

Tu? theo quy m v nhu c?u c?a t?ng c nhn v doanh nghi?p, cc website ???c thi?t k? s? c cc ch?c n?ng, v ?? ph?c t?p khc nhau. V?i ??i ng? chuyn gia v cc l?p trnh vin sng t?o, giu kinh nghi?m, Chng ti s? gip b?n thi?t k? website ?n t??ng, ??t hi?u qu? v ti?t ki?m nh?t.

B??c 4:Duy tr website

Website c?a b?n sau khi ???c xy d?ng, c?n th??ng xuyn c?p nh?t thng tin ?? ??m b?o ?? t??i m?i c?a n. Qua ?, khch hng c th? th?y ???c tnh hnh pht tri?n c?a cng ty b?n.

B??c 5:Qu?ng b website trn Google, Yahoo

?? website c?a b?n ho?t ??ng c hi?u qu? nh?t, ngoi vi?c in ??a ch? website trn danh thi?p c?a cng ty, gi?i thi?u v?i b?n b v ng??i thn, b?n cn c th? qu?ng b trn cc ph??ng ti?n thng tin ??i chng, cc m?ng th??ng m?i, bo ch v cc trang web ?i?n t?.

2. M?t bao lu ?? xy d?ng website?

Chng ti s? ti?n hnh kh?o st nhu c?u v m?c tiu c?a b?n kho?ng 1 ??n 3 bu?i. T? ? xy d?ng c?u trc giao di?n v cc ch?c n?ng chnh c?a website. Cc n?i dung chnh c?a website c?ng ???c xc ??nh trong giai ?o?n ny.

Giai ?o?n pht tri?n website, chng ti s? ti?n hnh phc th?o website d?a trn cc ti li?u bn b?n cung c?p trong vng 1 tu?n. Giao di?n v n?i dung chi ti?t c?a website ???c th?ng nh?t, chng ti s? chnh th?c b?t tay vo th?c hi?n website c?a b?n. Website s? ???c hon thnh trong vng 1 thng.

Sau khi hon t?t v nghi?m thu, chng ti s? ti?n hnh bn giao v h??ng d?n s? d?ng ?? b?n c th? t? qu?n l ???c trang web c?a mnh.

3. Cc kho?n chi ph khi xy d?ng website?

Tu? theo nhu c?u xy d?ng website m b?n c th? ch?n cc gi website c?a chng ti ho?c b?n c th? tham kh?o b?ng gi xy d?ng website c?a chng ti ?? bi?t thm chi ti?t. Song, trong qu trnh t? v?n, chng ti c?ng ??a cho b?n m?c chi ph ph h?p v?i tnh hnh ti chnh c?a b?n nh?t.

4. Website mang l?i l?i ch g cho doanh nghi?p?

Ty t?ng l?nh v?c kinh doanh c?a t?ng doanh nghi?p m website mang l?i nh?ng l?i ch khc nhau. D??i ?y l m?t vi l?i ch quan tr?ng:

 • C? h?i qu?ng b khng gi?i h?n, cng vi?c kinh doanh m? c? 24h/1ngy:Website c?a B?n chnh l m?t v?n phng giao d?ch kinh doanh ton c??a lun m? c?a 24h/ngy, 7 ngy/ tu?n v 365 ngy /n?m. B?t k? ai, d ? ?u ??u c th? gh th?m v?n phng c?a B?n.
 • Ti?t ki?m v t?i ?u:hy t??ng t??ng, thay v ph?i g?i Catalogue b?ng gi?y ho?c ??a CDROM cho khch hng, B?n c th? m?i khch hng ??n th?m website c?a mnh v?i nh?ng thng tin cn c?n k? v ??y ?? h?n ? Catalogue. B?n ch?ng ph?i tr? l??ng cho ai c?, m?i th? ? v?n phng giao d?ch ton c?u c?a B?n ??u ???c th?c hi?n m?t cch chnh xc v hon ton t? ??ng. Chi ph ?? c ???c m?t website th?t l qu nh? b so v?i ni chi ph m b?n b? ra ?? qu?ng b cc ho?t ??ng c?a B?n b?ng nh?ng ph??ng ti?n truy?n th?ng.
 • ??ng hnh v v??t ln trn cc ??i th? c?nh tranh trong m?t mi tr??ng kinh doanh n?ng ??ng
  V?i vi?c c m?t website, B?n ? s?n sng song hnh cng cc ??i th? c?nh tranh chinh ph?c cc c? h?i trong n?n kinh t? Internet. Gi?i php v cng ngh? do chng ti cung c?p s? gip b?n v??t ln trn cc ??i th? c?nh tranh, v ?y l m?t m?c tiu hon ton th?c ti?n.
 • C thm hng ngn khch hng m?i, lm th?a mn c? nh?ng khch hng kh tnh nh?t
  V?i mi tr??ng internet n?ng ??ng, B?n d? dng thay ??i v c?p nh?t thng tin ln website c?a mnh ?? s?n sng lm tho? mn yu c?u c?a cc khch hng kh tnh nh?t. V t?t nhin, n? l?c cung c?p cc thng tin ch?t l??ng cao c?a B?n s? mang l?i k?t qu? l B?n s? c thm v s? cc khch hng ti?m n?ng v hng ngn khch hng s? d?ng s?n ph?m v d?ch v? c?a b?n.
 • T?o ra ???c hnh ?nh v? m?t Doanh nghi?p ???c t? ch?c khoa h?c v hi?u qu?
  V?i vi?c t? ch?c cc thng tin trn website c?a mnh h??ng t?i l?i ch c?a khch hng th khch hng s? d? dng khai thc cc thng tin trn website c?a B?n. V khi khch hng hi lng th B?n ? xy d?ng ???c hnh ?nh t?t ??p v? mnh trong tm tr v tnh c?m c?a khch hng.
 • Ph??ng ti?n t?t nh?t ?? B?n ti?p th? s?n ph?m, d?ch v? v hnh ?nh c?a mnh theo m?t hnh th?c m?i.
  Th?t v?y, v?i cc cng ngh? v k? thu?t hi?n ??i hi?n nay th B?n hon ton c th? tin t??ng r?ng website ch?c ch?n l m?t ph??ng ti?n truy?n thng t?t nh?t ?? B?n c th? th?c hi?n ?? qu?ng b v ti?p th? m?t cch sinh ??ng v hi?u qu? nh?t m m?t ph??ng ti?n ??n l? khc khng th? ?p ?ng ???c.

5. Ti c th? ??t hng thi?t k? web ngay t?i ?y ???c khng?

T?t nhin l ???c, b?n c th? lin l?c ngay v?i chng ti ?? ???c t? v?n v tr? gip v? thi?t k? website ho?c g?i yu c?u cho chng ti v? ??a ch?:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ho?c This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

M?i chi ti?t xin vui lng lin h? v?i Phng ch?m sc khch hng:

 

TDS GROUP

Cng ty c? ph?n truy?n thng Th?i ??i S?
Tr? s?: Phng 412, 17T10, Trung Ha, Nhn Chnh, H N?i
Website:www.thoidaiso.net
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone: 0168.769.6666 - 04.22397686
Slogan:Th?i ??i S? R?ng M?

Qu?ng co - T? v?n thi?t k? website - thi?t k? ph?n m?m - T? ch?c s? ki?n

Ng??i ti?p nh?n thng tin yu c?u: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 Fax:+ 84: 04.62815128