- Lu?t ??u th?u n?m 2005 c?a Qu?c h?i, Ngh? ??nh s? 58/2008/N?-CP ngày 05/5/2008 c?a Chính ph?, Quy?t ??nh s? 678/2008/Q?-BKH ngày 02/6/2008 c?a B? K? ho?ch và ??u t? và v?n b?n liên quan.

TDS MEDIA  h?p tác cùng DVL ???c s? cho phép c?a V? Qu?n lư ??u th?u (Nay là C?c Qu?n lư ??u th?u) B? K? ho?ch và ??u t? v? vi?c công nh?n c? s? ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u.  

   V?i m?c tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghi?p hóa cho nh?ng cá nhân tr?c ti?p tham gia các ho?t ??ng ??u th?u theo tinh th?n c?a Lu?t ??u th?u và các quy ??nh có lien quan, ?ông th?i giúp các c? quan ??n v? nâng cao n?ng l?c qu?n lư ho?t ??ng ??u th?u ??m b?o nguyên t?c c?nh tranh, công b?ng, minh b?ch và hi?u qu? kinh t? trong ho?t ??ng ??u th?u TDS MEDIA trong th?i gian qua ?ă liên t?c t? ch?c ?ào t?o và c?p ch?ng ch? cho hàng ngh́n h?c viên là các cán b? làm công tác ??u th?u trong các ??n v? trên ph?m vi c? n??c. Qua ?ó TDS MEDIA ?ă tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p d?ch v? ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u có uy tín, ?ă ???c nhi?u c? quan ??n v? l?a ch?n làm ??i tác th??ng xuyên và tin c?y. V?i h? th?ng chuyên gia ???c ?ào t?o bài b?n k?t h?p v?i kinh nghi?p th?c ti?n ?ông th?i ?ă và ?ang công tác trong l?nh v?c qu?n lư Nhà n??c v? ??u th?u chúng tôi luôn là ??a ch? tin c?y ?? c? quan ??n v? l?a ch?n.

M?t s? ch??ng tŕnh ?ào t?o nghi?p v? v? ??u th?u mà TDS MEDIA th??ng t? c? b?n và chuyên sâu:


1.

Ch??ng tŕnh c? b?n  (06 bu?i)

2.

Ch??ng tŕnh k? n?ng v? nghi?p v? ??u th?u trong xây d?ng (06 buôi)

3.

K? n?ng xây d?ng h? s? m?i th?u xây l?p (04 bu?i)

4.

K? n?ng xây d?ng h? s? m?i th?u gói th?u mua s?m hàng hóa;

5.

Ch??ng tŕnh chuyên sâu cho ngành giáo d?c

6.

K? n?ng chuyên sâu cho ngành y t?

 

 

D? án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category