Biểu giá quảng cáo trên truyền hình VTV 2009

Thời Đại Số Media xin gửi tới khách hạng một hệ thống thông tin về quảng Cáo truyền hình được thưc hiện trên TVAD 2009 hệ kênh VTV.

BIU GIÁ QUNG CÁO THC HIN NĂM 2009 TRÊN VTV
(Kèm theo Quyết định số 1415 ngày 28 tháng 10 năm 2008)

Ký hiệu

Thời gian

Thời điểm quảng cáo

Giá quảng cáo

10"

15"

20"

30"

KÊNH VTV1 :

Giờ A

Từ 5h30 - 17h

A1

5h30-7h30

Chào buổi sáng

6.300.000 đ

7.500.000 đ

9.400.000 đ

12.500.000 đ

A2

7h30-9h30

Từ T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

A3

9h30-11h

Từ T2 đến T6

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

A4

11h -12h

Từ T2 đến CN

6.000.000 đ

7.200.000 đ

9.000.000 đ

12.000.000 đ

A5

12h - 14h

Từ T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

A6

14h -17h

Từ T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

A7

9h -11h

T7 và CN

6.000.000 đ

7.200.000 đ

9.000.000 đ

12.000.000 đ

Giờ B

Từ 17h - 24h

B1

17h-18h

Trước/Sau Phim, T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

B2

17h-18h

Trong Phim,T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

B3

Trước 18h,T2 đến CN

7.500.000 đ

9.000.000 đ

11.250.000 đ

15.000.000 đ

B4

18h-18h20

T2 đến CN

7.500.000 đ

9.000.000 đ

11.250.000 đ

15.000.000 đ

B4.1

18h20-18h55

Cuộc sống thường ngày

9.000.000 đ

10.800.000 đ

13.500.000 đ

18.000.000 đ

B4.2

Trước bản tin thời sự 19h

9.000.000 đ

10.800.000 đ

13.500.000 đ

18.000.000 đ

B5

19h50-20h10

T2 đến CN

12.500.000 đ

15.000.000 đ

18.750.000 đ

25.000.000 đ

B6.1

20h10-21h

Phim truyện

15.000.000 đ

12.500.000 đ

18.000.000 đ

30.000.000 đ

B6.2

21h - 22h

T2 đến CN

11.000.000 đ

13.200.000 đ

16.500.000 đ

22.000.000 đ

B7

22h-23h

T2 đến CN

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

B8

21h - 23h

Trước phim truyện - CN

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

B9

21h - 23h

Trong phim truyện - CN

12.000.000 đ

14.400.000 đ

18.000.000 đ

24.000.000 đ

B10

20h - 22h

Chương trình Sân Khấu

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

B11

Sau 23h - T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

KÊNH VTV3 :

Giờ D

Từ 6h-11h55

D1

6h-8h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

D2

8h-9h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

D3

9h-10h

T2 đến T6

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

D4

10h-11h

T2 đến T6

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

D5

11h-11h55

T2 đến T6

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

D6

9h-10h

T7 và CN

6.000.000 đ

7.200.000 đ

9.000.000 đ

12.000.000 đ

Giờ C

Từ 11h55-19h

C1

11h55-14h

Ngoài Phim/GT-T2 đến T6

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

C2

11h55-14h

Trong Phim/GT-T2 đến T6

13.000.000 đ

15.600.000 đ

19.500.000 đ

26.000.000 đ

C3.1

14h-17h

T2 đến T6

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

C3.2

14h-18h

T2 đến CN

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

C4.1

18h-19h

Ngoài Phim/GT-T2 đến CN

11.000.000 đ

13.200.000 đ

16.500.000 đ

22.000.000 đ

C4.2

18h-19h

Trong Phim/GT-T2 đến CN

13.000.000 đ

15.600.000 đ

19.500.000 đ

26.000.000 đ

C4.3

Trước bản tin thời sự 19h:T2 đến CN

14.000.000 đ

16.800.000 đ

21.000.000 đ

28.000.000 đ

9h30 - 18h

Thứ 7 và CN

C5

10h-11h

CT giải trí

11.000.000 đ

13.200.000 đ

16.500.000 đ

22.000.000 đ

C6

11h-11h55

CT giải trí

11.000.000 đ

13.200.000 đ

16.500.000 đ

22.000.000 đ

C7

11h55-13h

Ngoài chương trình giải trí

14.000.000 đ

16.800.000 đ

21.000.000 đ

28.000.000 đ

C8

11h55-13h

Trong CNKD, ONCN

16.000.000 đ

19.200.000 đ

24.000.000 đ

32.000.000 đ

C9

13h-17h

Trong các chương trình khác

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

C10

VNCN, ĐACT7,VN cuối tuần

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

Từ 19h40 - 23h

Buổi tối các ngày

C11

19h40

Giữa 2 BT DBTT và 24/7

27.500.000 đ

33.000.000 đ

41.250.000 đ

55.000.000 đ

C12

19h50

Sau BTTT 24/7

16.000.000 đ

19.200.000 đ

24.000.000 đ

32.000.000 đ

C13

19h55-21h

Ngoài CT Giải trí 1

16.000.000 đ

19.200.000 đ

24.000.000 đ

32.000.000 đ

C14

19h55-21h

Trong CT Giải trí 1

18.000.000 đ

21.600.000 đ

27.000.000 đ

36.000.000 đ

C13A

19h55-21h

Ngoài CT ALTP

18.000.000 đ

21.600.000 đ

27.000.000 đ

36.000.000 đ

C14A

19h55-21h

Trong CT ALTP

26.000.000 đ

31.500.000 đ

39.000.000 đ

52.500.000 đ

C14B

19h55-21h

Trong CT ĐT100, HCGĐ, TCAN

23.000.000 đ

27.600.000 đ

34.500.000 đ

46.000.000 đ

C15

21h-22h10

Ngoài CT Giải trí 2

14.000.000 đ

16.800.000 đ

21.000.000 đ

28.000.000 đ

C16

21h-22h10

Trong CT Giải trí 2

15.000.000 đ

18.000.000 đ

22.500.000 đ

30.000.000 đ

C15A

21h-22h10

Trước phim VN

16.000.000 đ

19.200.000 đ

24.000.000 đ

32.000.000 đ

C16A

21h-22h10

Trong phim VN

19.000.000 đ

22.800.000 đ

28.500.000 đ

38.000.000 đ

C16B

21h-22h10

Phim: Cô gái xấu xí

23.000.000 đ

27.600.000 đ

34.500.000 đ

46.000.000 đ

C17

22h10-23h

T2 đến CN

10.000.000 đ

12.000.000 đ

15.000.000 đ

20.000.000 đ

C18

23h-0h

Sau 23h,T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

C18A

Sau 0h, T2 đến CN

3.500.000 đ

4.200.000 đ

5.250.000 đ

7.000.000 đ

Giờ F

Kênh VTV2

5.000.000 đ

F1

6h-12h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

F2

12h-18h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

F3

18h-19h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

F4

19h-22h

T2 đến CN

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

F5

22h-23h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

F6

Sau 23h

T2 đến CN

2.500.000 đ

3.000.000 đ

3.750.000 đ

5.000.000 đ

Giờ E

Kênh VTV4

1.250.000 đ

1.500.000 đ

1.875.000 đ

2.500.000 đ

Giờ H

Kênh VTV6

5.000.000 đ

6.000.000 đ

7.500.000 đ

10.000.000 đ

Ghi chú :

- Chọn vị trí đặc biệt cộng thêm 5% trên đơn giá 30 giây

- Các TVC quảng cáo được tính theo mức chuẩn 10", 15", 20", 30", các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo đơn giá của mức chuẩn có thời lượng cao hơn kế tiếp.

- Mã giờ quảng cáo C11: được phát sóng đồng thời trên cả 02 kênh VTV1, VTV3. Trường hợp, đài THVN có thay đổi đột xuất về chương trình, quảng cáo phát sóng trên một kênh thì áp dụng mã giờ B5 trên kênh VTV1 hoặc mã giờ C12 trên kênh VTV3.

II. CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, SẢN PHẨM

-

Là những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, qui trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư.... của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.

- Thời điểm phát sóng : theo sự thỏa thuận của TVAd với khách hàng.

- Đơn giá phát sóng: tính theo đơn giá quảng cáo tại thời điểm phát sóng và áp dụng mức giảm giá tối đa 50%.

III.

GIÁ QUẢNG CÁO THÔNG TIN ĐƠN GIẢN: là các loại thông tin đơn giản không mang tính thương mại

-

Thông tin đơn giản mang tính nhân đạo (đưa tin hạn chế theo qui định của Đài THVN). Giờ phát sóng trước 18h trên kênh VTV1 - Mã giờ quảng cáo B3; Đơn giá phát sóng 300.000 đồng/lần.

-

Tuyển sinh, mời họp mặt và một số thông tin đặc biết: Giờ phát sóng trước 18h30 trên kênh VTV1 - Mã giờ quảng cáo: B3.

-

Đơn giá: 1.200.000 đồng/30 giây.

IV.

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO KHÁC

-

Chỉ áp dụng cho các chương trình tài trợ. hợp tác sản xuất, mua quảng cáo trọn gói...

4.1 Logo sân khấu: (đơn vị tính: VNĐ)

Chương trình

Kênh VTV1

Kênh V2, V6, V4

Kênh VTV3

1. Định kỳ - Thể loại 45 phút

5.000.000

2.000.000

7.000.000

2. Định kỳ - Thể loại 30 phút

5.000.000

2.000.000

5.000.000

3. Định kỳ - Thể loại dưới 30 phút

3.000.000

1.000.000

3.000.000

4. Lẻ, trực tiếp

50.000.000

15.000.000

80.000.000

5. Lẻ - Ghi hình phát lại

25.000.000

10.000.000

35.000.000

4.2 Logo bật góc, chạy chữ...: 3.000.000 đồng/lần/5 giây.

* Ghi chú: Các loại đơn giá quảng cáo trên đã bao gồm VAT 10%

(TDS MEDIA - Theo TRUNG TÂM QC VÀ DV)

 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên hệ Thành long:

TDS Media
“Thời Đại Số Rộng mở
( MỘT THƯƠNG HIỆU CỦA THÀNH LONG C&A )

Công ty  Mỹ Thuật & Thiết kế Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Thời Đại Số Rộng Mở”

Thương hiệu - Nhận diện- Chiến lược - Sự kiện - Thiết kế mỹ thuật - thiết kế logo

Người tiếp nhận thông tin yêu cầu: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

Tư vấn Chiến lược .Thương hiệu. Truyền thông.Thiết kế Website

 

Gửi yêu cầu theo form

Thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng
Thông tin