Developed by JoomVision.com

B?ng gi tn mi?n

Nh?m h? tr? cc b?n ?ang trong giai ?o?n tm hi?u ki?n th?c v? web v nh?ng b?n c nhu c?u lm website c nhn v?i m?c chiph th?p, cng ty truy?n thng Th?i ??i S? ??a ra khuy?n m?i: Mua tn mi?n...

B?ng gi tn mi?n

B?ng gi hosting Vi?t Nam

  Hosting c nhn l gi d?ch v? c? b?n dnh cho cc khch hng m?i s? d?ng website trong giai ?o?n ??u pht tri?n , v?i m?c chi ph v?a ph?i v ph h?p v?i nhi?u ??i t??ng s? d?ng hosting...

B?ng gi hosting Vi?t Nam

Qu?ng co cng google

D?ch v? Qu?ng co t? kha trn Google Adwords l m?t h??ng ?i m?i v? qu?ng co v hi?n t?i ? Vi?t nam ch?a c website no p d?ng h??ng ?i ny. Qu?ng co Adwords d?a trn thu?t ton tm ki?m...

Qu?ng co cng google
  • D? n tiu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n phng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thng - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trn bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoi tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u l g - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CO PHONG CCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i php th??ng hi?u: 49 ngy ln r?ng nh?n ?n, ??ng L Nguyn V? tm g? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

THI?T K? NH?N DI?N

Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen

http://thoidaiso.net/images/stories/domain.jpg

Nh?m h? tr? cc b?n ?ang trong giai ?o?n tm hi?u ki?n th?c v? web v nh?ng b?n c nhu c?u lm website c nhn v?i m?c chiph th?p, cng ty truy?n thng Th?i ??i S? ??a ra khuy?n m?i: Mua tn mi?n t?ng Hosting chi ti?t nh? sau

Khi b?n ??ng k 1 tn mi?n qu?c t? v?i b?ng gi

Chng ti l ??i l tn mi?n qu?c t? c?a Resellerclub v ? ??ng k l nh cung c?p tn mi?n qu?c t? c?a Vi?t Nam v?i VNNIC. Khi ??ng k t?i UNIVN GROUP, tn mi?n c?a b?n ???c qu?n l b?i UNIVN GROUP v Resellerclub (Directi). Tn mi?n qu?c t? t?i TDS Media c ??c ?i?m sau :

- C ti kho?n ring trn t?ng tn mi?n. B?n c th? qu?n l tn mi?n tr?c ti?p trn ti kho?n h? tr? khch hng.
- Mi?n ph thay ??i DNS ??i v?i tn mi?n qu?c t?.
- Mi?n ph thay ??i Record.
- B?o v? tn mi?n b?ng ch?c n?ng kha tn mi?n (Domain Lock).

 
TN MI?N QU?C T?
??NG K M?I TN MI?N
DUY TR TN MI?N
CHUY?N TN MI?N
Tn mi?n .COM
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .NET
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .ORG
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .INFO
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .BIZ
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .US
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .EU
200.000 VN?
200.000 VN?
200.000 VN?
Tn mi?n .ASIA
400.000 VN?
400.000 VN?
400.000 VN?
Tn mi?n .ME
600.000 VN?
600.000 VN?
600.000 VN?

Thng tin lin h?

Cng ty c? ph?n truy?n thng Th?i ??i S?

S? 39b, l 6, Trung Yn 14, KDTM Trung Yn, C?u Gi?y, HN

Tel:(+84)4.22397686 - 22155966 - 22156155 - 0938188889 - 01687696666

Fax:(+844)62815128