Developed by JoomVision.com

B?ng gi tn mi?n

Nh?m h? tr? cc b?n ?ang trong giai ?o?n tm hi?u ki?n th?c v? web v nh?ng b?n c nhu c?u lm website c nhn v?i m?c chiph th?p, cng ty truy?n thng Th?i ??i S? ??a ra khuy?n m?i: Mua tn mi?n...

B?ng gi tn mi?n

B?ng gi hosting Vi?t Nam

  Hosting c nhn l gi d?ch v? c? b?n dnh cho cc khch hng m?i s? d?ng website trong giai ?o?n ??u pht tri?n , v?i m?c chi ph v?a ph?i v ph h?p v?i nhi?u ??i t??ng s? d?ng hosting...

B?ng gi hosting Vi?t Nam

Qu?ng co cng google

D?ch v? Qu?ng co t? kha trn Google Adwords l m?t h??ng ?i m?i v? qu?ng co v hi?n t?i ? Vi?t nam ch?a c website no p d?ng h??ng ?i ny. Qu?ng co Adwords d?a trn thu?t ton tm ki?m...

Qu?ng co cng google
  • D? n tiu bi?u
Thi?t k? Logo: Nh?n di?n th??ng hi?u v?n phng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n truy?n thng - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n trn bi?n hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thi?t k? nh?n di?n : ngh?a thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thi?t k? nh?n di?n : Ngh?a Thi?t k? B? nh?n di?n th??ng hi?u - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u ngoi tr?i - Monday, 01 December 2014 16:32
Thi?t k? nh?n di?n : Nh?n di?n th??ng hi?u l g - Monday, 01 December 2014 13:49
Thi?t k? nh?n di?n : QU?NG CO PHONG CCH M?I - Saturday, 22 November 2014 11:29
Gi?i php th??ng hi?u: 49 ngy ln r?ng nh?n ?n, ??ng L Nguyn V? tm g? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

THI?T K? NH?N DI?N

Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen Ban  hang truc tuyen

http://thoidaiso.net/images/stories/hosting.jpg

 

Hosting c nhn l gi d?ch v? c? b?n dnh cho cc khch hng m?i s? d?ng website trong giai ?o?n ??u pht tri?n , v?i m?c chi ph v?a ph?i v ph h?p v?i nhi?u ??i t??ng s? d?ng hosting .

Gi d?ch Hosting Linux ???c cung c?p trn h? ?i?u hnh Linux v km theo cc ?ng d?ng m ngu?n l?p trnh cho PHP cng v?i h? th?ng c? s? d? li?u MySQL , ph h?p h?u h?t v?i cc m ngu?n m? ph? bi?n trn th? gi?i nh? forum VBB,IBP,Joomla,Wordpress,phpnuke??ng th?i gi d?ch v? hosting c nhn ???c ci ??t ph?n m?m qu?n l hosting thng d?ng v m?nh m? nh?t th? gi?i hi?n nay l cPanel Control gip cho khch hng c th? d? dng s? d?ng nhi?u ti?n ch nh? theo di thng s? ti nguyn hosting , l??ng truy c?p , t?i ?u v b?o m?t website c?a khch hng v cn nhi?u h?n th? n?a .

Ton b? my ch? c?a Univn Group dnh cho Hosting c nhn ??u ???c ??u t? cng ngh? m?i v?i b? x? l 4 nhn ( Intel QuadCore Xeon) , b? nh? trn 8GB RAM chuy?n d?ng dnh cho my ch? (ECC RAM - FB-DIMM) lun lun ??m b?o ???c s? ?n ??nh c?ng nh? kh? n?ng s? l cao nh?t cho h? th?ng my ch?.

HOSTING C NHN
Mi?n ph
C Nhn
Doanh nghi?p
Th??ng m?i ?i?n t?
Dung l??ng
Space
100 MB
500 MB
1.000 MB
3.000 MB
B?ng thng
Bandwidth
2.000 MB
15.000 MB
30.000 MB
120.000 MB
Tn mi?n song song
Parked domain
5
20
35
KGH
Tn mi?n gin ti?p
Addon domain
1
20
35
5
Tn mi?n ph?
Subdomain
5
KGH
35
KGH
Ti kho?n FTP,MySQL,Email
FTP, MySQL,Email account
1
KGH
KGH
KGH
CHI PH D?CH V? (VN?)
Thanh ton 1 thng
Monthly
Mi?n ph
60.000
120.000
250.000
Thanh ton 3 thng
Quaterly
Mi?n ph
3 x 55.000
3 x 110.000
3 x 230.200
Thanh ton 6 thng
Semi-Annually
Mi?n ph
6 x 50.000
6 x 100.00
6 x 210.000
Thanh ton 12 thng
Annually
Mi?n ph
12 x 45.000
12 x 90.000
12 x 190.000
Thanh ton 24 thng
Biennially
Mi?n ph
24 x 40.450
24 x 80.050
24 x 180.950
*Gi trn ch?a bao g?m VATTHNG S? K? THU?T CHUNG
  cPanel 11
  Sao l?u / Ph?c h?i
  Qu?n l t?p tin
  H? th?ng l?c th? rc
  Ch?ng virus
  Webmail
  POP3 / IMAP / SMTP
  Chuy?n ti?p email
  Tr? l?i th? t? ??ng
  phpMyAdmin
  PHP5
  MySQL5
 

Thng tin lin h?

Cng ty c? ph?n truy?n thng Th?i ??i S?

S? 39b, l 6, Trung Yn 14, KDTM Trung Yn, C?u Gi?y, HN

Tel:(+84)4.22397686 - 22155966 - 22156155 - 0938188889 - 01687696666

Fax:(+844)62815128